AaB mi­ster skridt i top­strid ef­ter nul­lert i Ran­ders

BT - - SUPERLIGA -

Spil­kva­li­te­ten lod me­get til­ba­ge at øn­ske, scor­ings­mu­lig­he­der­ne var få, og må­le­ne var ik­ke ek­si­ste­ren­de. Så­dan ly­der den ned­slå­en­de be­skri­vel­se af gårs­da­gens su­per­liga­kamp mel­lem Ran­ders FC og AaB, der alt­så slut­te­de 0-0. For AaB be­ty­der det, at hol­det tab­te et skridt i kam­pen for at vin­de me­dal­jer. Nord­jy­der­ne er fort­sat num­mer fi­re, nu med 43 po­int, mens num­mer to, Søn­derjy­ske, og FC Midtjyl­land på tred­je­plad­sen har hen­holds­vis 46 og 45 po­int. Ran­ders lig­ger num­mer syv og får sva­ert ved at nå me­re end mak­si­malt en sjet­te­plads. Hjem­me­hol­det Ran­ders lag­de bedst ud, mens AaB age­re­de me­get af­ven­ten­de fra be­gyn­del­sen. Ude­hol­det hav­de dog for­holds­vis nemt ved at da­em­me op for kronjy­der­ne, og kam­pen fandt hur­tigt et lavt un­der­hold­nings­ni­veau. Nord­jy­der­ne vir­ke­de på det tids­punkt til­fred­se med 0-0, og det blev en na­tur­lig ud­gang på den uin­spi­re­re­de fo­re­stil­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.