Va­ers­go, Sch­mei­chel!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1 2 GA­ME OVER 35 35 22 19 10 3 12 4 63–33 65–26 til at vin­de i de­res op­gør for at hol­de liv i drøm­men om det en­gel­ske mester­skab. Og hvis den drøm ik­ke brast en­de­gyl­digt, så blev det i hvert fald slemt punk­te­ret.

Nu skal der et min­dre mira­kel til for, at Tot­ten­ham bli­ver me­stre. Med tre run­der igen er Lei­ce­ster he­le syv po­int for­an Tot­ten­ham. Det be­ty­der, at Chri­sti­an Erik­sen og re­sten af Lon­don-mand­ska­bet skal gø­re rent bord, mens Kas­per Sch­mei­chel og Lei­ce­ster mak­si­mum må få to po­int grun­det Tot­ten­hams bed­re målsco­re. Det ser sva­ert ud for Spurs. Me­get sva­ert ud.

Man­den, der i mo­men­ter hold­te drøm­men i li­ve for Tot­ten­ham i går, var dan­ske Chri­sti­an Erik­sen. Kam­pen igen­nem var han en af­gø­ren­de spil­ler for Spurs. Han var frem­ra­gen­de, når han di­ri­ge­re­de takt­stok­ken al­le­re­de fra kam­pens be­gyn­del­se.

Tot­ten­ham storme­de mod West Bromwich-må­let. Først var Erik­sen selv ta­et på med to go­de fris­park, in­den top­sco­rer Har­ry Ka­ne no­get aty­pisk ram­te stol­pen på en ka­em­pe chan­ce.

Erik­sen var selv in­vol­ve­ret i fø­rings­må­let til 1-0. Craig Daw­son sko­v­le­de bol­den ind i eget net ef­ter end­nu et fris­park, hvor dan­ske­ren knivskar­pt le­ve­re­de ind­la­eg­get. Un­der pres Det var så­dan et mål, som top­hold med mo­men­tum og over­tag sco­rer. Spurs va­de­de i chan­cer. Men i takt med, at 2-0-må­let ude­blev, lug­te­de West Bromwich chan­cen for po­int. Og for at øde­la­eg­ge drøm­men.

Igen var det dog Chri­sti­an Erik­sen, der sat­te tin­ge­ne op for Tot­ten­ham. Som da han ti mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg brød igen­nem i ven­stre si­de og ele­gant lag­de bol­den til ret­te for Erik La­mela. Stol­pen stod i vej­en for tred­je gang i kam­pen for Tot­ten­ham.

Men så ske­te det. Det, der ik­ke måt­te. Det, der la­en­ge hav­de va­e­ret un­der­vejs. Man­den bag selv­må­let ud­lig­ne­de for West Bromwich. Craig Daw­son steg op, ud­lig­ne­de og sluk­ke­de fuld­sta­en­dig for Whi­te Hart La­ne.

For Chri­sti­an Erik­sen og Tot­ten­ham dø­de – må­ske – drøm­men om mester­ska­bet en mandag af­ten i april. For Kas­per Sch­mei­chel og Lei­ce­ster blev mester­ska­bet – må­ske – spil­let i de­res ar­me.

Det lig­ner det lo­gi­ske sce­na­rie med tre run­der igen af det­te års dyst om det en­gel­ske mester­skab med to dan­ske ho­ved­rol­le­in­de­ha­ve­re.

RE­STE­REN­DE KAM­PE LEI­CE­STER 1. maj – Man­che­ster Uni­ted (u) 7. maj – Ever­ton (h) 14. maj – Chel­sea (u) TOT­TEN­HAM 2. maj – Chel­sea (u) 7. maj – Sout­hamp­ton (h) 14. maj – Newcast­le (u)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.