En ki­na­mands chan­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PEN­GE, PEN­GE, PEN­GE Den ki­ne­si­ske li­ga op­ru­ste­de kraf­tigt i det fo­re­gå­en­de trans­fer­vin­due, men man er slet ik­ke fa­er­dig ude øst­på. Øverst på øn­ske­sed­del­en står Zla­tan Ibra­him­ovic, som har kon­trak­t­ud­løb til som­mer. Og nu er det an­gi­ve­ligt kom­met frem, hvad løn­kra­vet ly­der på, hvis sven­ske­ren skal lok­kes til at for­la­de Eu­ro­pa. I marts be­gynd­te ryg­ter­ne om, at Zla­tan skul­le til Ki­na, at ta­ge fart. Den fran­ske avis Le Pa­ri­si­en skrev, at en ki­ne­sisk klub hav­de til­budt Zla­tan en ’va­e­sent­ligt hø­je­re løn’ end de 18 mil­li­o­ner eu­ro, sven­ske­ren får af den fran­ske ho­ved­stads­klub.

Se­ne­re be­ret­te­de det ita­li­en­ske me­die La Re­pu­bbli­ca, at ki­ne­ser­ne vil­le til­by­de Ibra­him­ovic 70 mil­li­o­ner eu­ro år­ligt for at spil­le i Ki­na. Men det er slet ik­ke nok for Zla­tan.

Fran­ske Le10Sport be­ret­ter nu, at Zla­tan Ibra­him­ovic først vil over­ve­je at for­la­de Eu­ro­pa, hvis han får 100 mil­li­o­ner eu­ro i årsløn. Det sva­rer til 750 mil­li­o­ner kro­ner. Det vil gø­re ham til ver­dens - med af­stand - bedst be­tal­te fod­bold­spil­ler.

Zla­tan Ibra­him­ovic har haft en stor sa­e­son i Pa­ris Saint-Ger­main, som blev fransk me­ster med ot­te run­der til­ba­ge af sa­e­so­nen. Des­u­den har sven­ske­ren sco­ret 42 mål for PSG på tva­ers af al­le tur­ne­rin­ger i den­ne sa­e­son.

Zla­tan Ibra­him­ovic’ kon­trakt med Pa­ris Saint-Ger­main ud­lø­ber til som­mer, og der skal der­for ik­ke be­ta­les no­gen over­gangs­sum for den sto­re an­gri­ber fra Ro­sen­gård i Mal­mø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.