DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er i den grad god grund til at spil­le det ha­e­der­kro­ne­de Tips13-spil. For det er snart na­er­me­re reg­len end und­ta­gel­sen, at der blot er en en­kelt ra­ek­ke med 13 rig­ti­ge, som Dan­ske Spil som be­kendt be­løn­ner med en mil­li­on kro­ner.

Det er 13. gang ale­ne i den­ne sa­e­son, at mil­li­onga­ran­tien blev ud­løst, og den­ne gang kom den dyg­ti­ge tip­per fra Fre­de­riks­berg. Gan­ske som i sid­ste uge var op­skrif­ten et ma­te­ma­tisk sy­stem - den­ne gang på 1.024 ra­ek­ker, hvor der skul­le fin­des tre sik­re og sa­et­tes 10 halv­gar­de­rin­ger.

De tre sik­re hol­de­punk­ter var Sout­hamp­ton, Car­diff og Brigh­ton, men ho­ved­år­sa­gen til den flot­te ge­vinst skul­le dog fin­des i, at kupo­nens stør­ste fa­vo­rit Li­ver­pool for­må­e­de at smi­de en fø­ring på 2-0 til 2-2 mod Newcast­le - hvil­ket var lu­ret af den dyg­ti­ge tip­per, der hav­de 1X i den kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.