Pal­mer vil rej­se sig ef­ter yd­my­gel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GENREJSNING Da­ni­el Martinsen | danm@bt.dk

Jo­ly­on Pal­mer er så småt kom­met til ha­eg­ter­ne igen. Bri­ten var el­lers helt ne­de ef­ter det se­ne­ste Formel 1-grand­prix: Num­mer sidst i Shang­hai i den ’va­er­ste we­e­kend i kar­ri­e­ren’.

Sam­ti­dig blev han ik­ke mindst klart di­stan­ce­ret af Re­nault-mak­ker Ke­vin Magnus­sen.

I det he­le ta­get er det gå­et den for­ker­te vej for Jo­ly­on Pal­mer si­den den fi­ne de­but med en 11. plads i før­ste løb, så nu vil han til­ba­ge på spo­ret i det fo­re­stå­en­de rus­si­ske grand­prix i So­chi.

»Mit før­ste mål er at gen­fin­de Mel­bour­ne-ni­veau­et, hvor jeg var til­freds med bi­len. Her var vi som hold og­så til­freds med pra­e­sta­tio­nen, for vi kom i Q2 og ta­et på po­in­te­ne i lø­bet. Sam­ti­dig pra­este­re­de bi­ler­ne me­get li­ge. Det har jeg ik­ke for­må­et at gø­re i de se­ne­ste løb,« si­ger Jo­ly­on Pal­mer til Re­naults hjem­mesi­de. Kig­ger in­dad Den 25-åri­ge bri­te er­ken­der, at ba­nen i So­chi (som ba­nen i Shang­hai) ik­ke nød­ven­dig­vis vil gø­re no­get godt for Re­nault-ra­ce­ren.

»Men jeg er fo­ku­se­ret på min egen pra­e­sta­tion og på at få det bed­ste ud af det, når jeg sid­der bag rat­tet.«

Jo­ly­on Pal­mer forta­el­ler, at det ik­ke var ’kønt’ at ana­ly­se­re lø­bet i Shang­hai, hvor Re­naul­ter­ne ik­ke kun­ne føl­ge med.

»Nu har vi gjort nog­le go­de frem­skridt ved at dis­se­ke­re og for­stå lø­bet, og det­te bør gi­ve ud­slag i for­bed­rin­ger,« si­ger Jo­ly­on Pal­mer, der har et sa­er­ligt for­hold til ba­nen i So­chi.

Her sik­re­de han sig i 2014 GP2­mester­ska­bet med en sejr i det al­ler­før­ste løb på ba­nen.

»Jeg har go­de min­der om So­chi. Det er al­tid rart at vin­de et løb, men når man er un­der pres he­le vej­en, er det en vir­ke­lig god pra­e­sta­tion,« si­ger Jo­ly­on Pal­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.