SLUT. FA­ER­DIG.

Ni­ck­las Bendt­ner er nu of­fi­ci­elt ar­bejds­løs. I går fik den dan­ske an­gri­ber op­ha­e­vet sin kon­trakt med VfL Wol­fsburg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@spor­ten.dk

Et be­gi­ven­heds­rigt og dra­ma­tisk for­år er kul­mi­ne­ret for Ni­ck­las Bendt­ner. I mid­ten af marts blev den kon­tro­ver­si­el­le an­gri­ber sus­pen­de­ret i VfL Wol­fsburg, si­den blev han sendt hjem, og nu er han frit­stil­let. Bendt­ner er helt fa­er­dig i den ty­ske klub, hvor hans kon­trakt er ble­vet re­vet i styk­ker.

»Ni­ck­las og Wol­fsburg har ef­ter na­e­sten to år fun­det ud af, at hver­ken Ni­ck­las’ el­ler vo­res for­vent­nin­ger er ble­vet op­fyldt, og at fort­sa­et­te sam­ar­bej­det gi­ver der­for ik­ke me­ning. Vi har der­for be­slut­tet at op­si­ge sam­ar­bej­det nu ef­ter gen­si­dig af­ta­le. Det er den bed­ste løs­ning for al­le. Vi øn­sker Ni­ck­las held og lyk­ke i hans frem­ti­di­ge kar­ri­e­re,« lød det i går ef­ter­mid­dag fra Wol­fsburgs sport­s­di­rek­tør Klaus Al­lofs til klub­bens hjem­mesi­de. En tysk trus­sel Der­med står an­gri­be­ren, der på grund af om­sta­en­dig­he­der­ne i Tys­kland og­så har mi­stet sin lands­holds­plads, nu helt uden klub. Op­hol­det i den ty­ske Fol­ke­vogns­klub blev blot af 20 må­ne­ders va­rig­hed, in­den den dan­ske an­gri­ber hav­de gjort sig så ud til bens, at Klaus Al­lofs og re­sten af le­del­sen ik­ke la­en­ge­re øn­ske­de at se på ham.

Tal­ri­ge fejl­ta­gel­ser, hvor Bendt­ner kom for sent el­ler på an­den må­de dum­me­de sig i for­hold til klub­bens in­ter­ne ret­nings­linjer blev for me­get. De se­ne­ste tre uger har par­ter­ne der­for for­hand­let om en fra­tra­e­del­se, og det var den, der kom på plads i går ef­ter­mid­dag.

»Vi har set ham som en trus­sel mod vo­res fa­el­les­skab. Og så må man re­a­ge­re,« sag­de Al­lofs tid­li­ge­re på må­ne­den om bag­grun­den for Bendt­ners bort­vis­ning. Ny klub i sig­te Ni­ck­las Bendt­ner, der har op­holdt sig i hjem­met på H. C. An­der­sens Bou­le­vard i Kø­ben­havn, si­den han sidst i marts blev ude­luk­ket fra al kamp og tra­e­ning i Wol­fsburg, har nu kap­pet de sid­ste bånd til den ty­ske klub. Han rej­ser dog ik­ke tom­ha­en­det fra Fol­ke­vogns­by­en. Med sig ta­ger han en fra­tra­e­del­ses­godt­gø­rel­se på mel­lem 10 og 15 mio. kr., som han får, for­di hans kon­trakt in­den ’fy­rin­gen’ løb i end­nu en sa­e­son.

Bendt­ner er nu fri til at fin­de sig en ny klub, li­ge­som han nu kan tra­e­ne med, hvor han vil. Det er mel­lem­man­den Ivan Marko Be­nes, der har den van­ske­li­ge op­ga­ve at fin­de en ny ar­bejds­gi­ver til an­gri­be­ren, der ef­ter blan­de­de op­le­vel­ser i Ar­se­nal og Sun­der­land har fl­op­pet i bå­de Ju­ven­tus og Wol­fsburg.

»Det er på man­ge må­der en god løs­ning for Ni­ck­las,« ly­der det fra Be­nes om far­vel­let til den ty­ske klub.

»Nu ga­el­der det om at tra­ef­fe mod­ne valg, der fin­der til­ba­ge til ker­nen. Og ker­nen er én ting: at spil­le og at gø­re det godt. Vi vil gå grun­digt til va­er­ks, så Ni­ck­las en­der det ret­te sted. Nu ar­bej­der vi grun­digt og for­doms­frit på at fin­de en rig­tig og tryg klub – i god tid, in­den trans­fer­vin­du­et luk­ker,« hed­der det vi­de­re på mel­lem­man­dens Twit­ter-pro­fil.

Ni­ck­las Bendt­ner spil­le­de sin sid­ste kamp for Wol­fsburg 6. fe­bru­ar mod Schal­ke 04. I alt re­sul­te­re­de det stormomsu­ste ae­g­te­skab mel­lem den kon­tro­ver­si­el­le dan­ske an­gri­ber og den ty­ske Fol­ke­vogns­klub i spil­le­tid i 49 kam­pe.

Men nu er det slut.

Ni­ck­las og Wol­fsburg har ef­ter na­e­sten to år fun­det ud af, at hver­ken Ni­ck­las’ el­ler vo­res for­vent­nin­ger er ble­vet op­fyldt, og at fort­sa­et­te sam­ar­bej­det gi­ver der­for ik­ke me­ning Klaus Al­lofs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.