Bendt­ners van­vit­ti­ge for­år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

6. fe­bru­ar

Ni­ck­las Bendt­ner spil­ler sin sid­ste kamp for VfL Wol­fsburg.

19. fe­bru­ar

Bendt­ner idøm­mes en bø­de af Wol­fsburg, ef­ter han har po­stet et bil­le­de af en Mer­ce­des på sin In­stra­gram­pro­fil. Mer­ce­des-kon­kur­ren­ten Volkswa­gen er stor­sponsor i klub­ben.

30. marts

Wol­fsburg be­slut­ter at frit­stil­le

Bendt­ner fra tra­e­ning. Han sen­des hjem til Dan­mark og har ik­ke si­den vist sig i klub­ben. Wol­fsburg og Bendt­ners mel­lem­mand, Ivan Marko Be­nes, be­gyn­der for­hand­lin­ger­ne om en fra­tra­e­del­se.

9. marts

An­gri­be­ren ’mel­der af­bud’ til Åge

Ha­rei­des før­ste lands­hold. I vir­ke­lig­he­den er det dog den nye land­stra­e­ner, der har fra­valgt an­gri­be­ren på grund af mang­len­de spil­le­tid.

15. marts

Bendt­ner kom­mer 45 mi­nut­ter for sent til tra­e­ning i Wol­fsburg. An­gi­ve­ligt for­di, han ik­ke hør­te va­ek­k­eu­ret. Fejl­en får ba­e­ge­ret til at fly­de over i den ty­ske klub. Dan­ske­ren må ik­ke la­en­ge­re tra­e­ne med hol­det, og skal tra­e­ne selv. Der­u­d­over på­be­gyn­der Wol­fsburg ar­bej­det for at kom­me af med an­gri­be­ren.

3. april

På tysk tv kal­der Wol­fsburgs sport­s­di­rek­tør, Klaus Al­lofs, Bendt­ner for ’en

trus­sel for fa­el­les­ska­bet’ i den ty­ske klub.

5. april

Det of­fent­lig­gø­res, at Ni­ck­las Bendt­ner og sku­e­spil­le­ren Julie Zan­gen­berg er gå­et fra hin­an­den ef­ter fi­re år som ka­e­re­ster.

11. april

PR-agen­ten Elisa Lyk­ke, der gen­nem fle­re år har hjul­pet Bendt­ner, stop­per sam­ar­bej­det med den dan­ske an­gri­ber.

25. april

Ni­ck­las Bendt­ner bli­ver klub­løs, da hans kon­trakt i Wol­fsburg ri­ves i styk­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.