Ad­vo­kat: ’Nu får vi styr på det’

BT - - NYHEDER -

FAG­LI­GE FOR­HOLD

»Jeg kan ba­re sta­dig ik­ke se, at fir­ma­et er re­gi­stre­ret, og der­for er det sta­dig i strid med reg­ler­ne. Det ple­jer at be­ty­de en bø­de på 10.000 kr. til fir­ma­et og byg­her­ren, som er Re­mee i det­te tilfaelde. Han ri­si­ke­rer en bø­de i sam­me stør­rel­se,« si­ger Pal­le Bis­gaard. Stren­ge­re kon­se­kvens 3F har la­en­ge haft den hold­ning, at det bør ha­ve en hår­de­re kon­se­kvens, hvis fir­ma­er ar­bej­der ulov­ligt i Dan­mark. Selv­om Ar­bejds­til­sy­net nor­malt re­a­ge­rer hur­tigt på de an­mel­del­ser, 3F la­ver, så bør po­li­ti­ker­ne ska­er­pe reg­ler­ne.

»Man vil jo hel­ler ik­ke la­de en fuld bil­list kø­re vi­de­re. Men det un­drer os og­så rig­tig me­get, at en så kendt per­son som Re­mee, der sam­ti­dig er rol­lemo­del for man­ge un­ge, la­der hånt om al­le ar­bejds­mar­ke­dets spil­le­reg­ler og er fuld­sta­en­dig li­geg­lad med, om hånd­va­er­ker­ne kan op­ret­hol­de en ri­me­lig le­ve­stand­dard.«

Re­me­es ad­vo­kat Claus Mol­bech Bendt­sen me­ner, at loven er li­ge for al­le, og at kend­te per­so­ner ik­ke har et sa­er­ligt moralsk an­svar. Han er hel­ler ik­ke enig i, at Re­mee som byg­her­re ri­si­ke­rer en bø­de.

»Som byg­her­re må man gå ud fra, at en­tre­pre­nø­ren har styr på tin­ge­ne. Jeg me­ner, at en­tre­pre­nø­ren ri­si­ke­rer en bø­de på 10.000 kr, men det kan al­drig bli­ve Re­me­es an­svar,« si­ger Claus Mol­bech Bendt­sen.

Re­mee har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sa­gen over for BT. Jeg kan ba­re sta­dig ik­ke se, at fir­ma­et er re­gi­stre­ret og der­for er det sta­dig i strid med reg­ler­ne Hverv­gi­ve­re kan straf­fes med bø­de på 10.000 kr., hvis de ik­ke un­der­ret­ter Ar­bejds­til­sy­net

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.