Der­for vil vi hel­le­re ha­ve Fre­de­rik og Mary

BT - - NYHEDER -

ROY­AL PO­WER Der er en grund til, at 47 pro­cent af dan­sker­ne me­ner, Fre­de­rik og Mary vil bli­ve et bed­re re­gent­par end dron­ning Mar­gret­he og Hen­rik. Fre­de­rik og Mary er et godt match. Det vi­ser den nye me­nings­må­ling, som BT net­op har få­et Gal­lup til at fo­re­ta­ge.

Her me­ner he­le 47 pro­cent, at hvis Fre­de­rik og Mary kom på tro­nen nu, vil­le de bli­ve et bed­re re­gent­par end Mar­gret­he og Hen­rik.

»Det, som er så fan­ta­stisk med kron­prin­s­par­ret, er, at de kom­ple­men­te­rer hin­an­den. For han er me­re end en sport­s­prins. Han kan ta­le godt med al­le men­ne­sker og be­sid­der en fol­ke­lig­hed, mens Mary sen­der et sig­nal om uen­de­lig­hed og i hø­je­re grad op­hø­jet­hed uden at va­e­re ar­ro­gant. Mary in­vol­ve­rer sig i tun­ge og dy­be FN-em­ner, mens Fre­de­rik in­vol­ve­rer sig i me­re na­e­re em­ner som sund­hed, sport og sam­men­ha­eng i vo­res eget land,« for­kla­rer Su­ne Bang, der er di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et København om år­sa­gen til Kron­prin­s­par­rets sto­re po­pu­la­ri­tet.

Han var og­så til ste­de i Nør­re­bro Hal­len mandag af­ten, hvor Mary plud­se­lig duk­ke­de og for at del­ta­ge i fa­el­les­spis­ning mod en­som­hed. Min­der om Mar­gret­hes far »Hun sat­te sig ned ved et bord med fi­re un­ge pi­ger og to ae­l­dre ma­end og be­gynd­te ba­re at snak­ke di­rek­te til dem, uden at vir­ke re­ser­ve­ret. Det er et rig­tig godt ek­sem­pel på Marys styr­ke,« si­ger Su­ne Bang, der selv tra­ek­ker tyk­ke lig­heds­t­rå­de mel­lem Fre­de­rik og Mary og Fre­de­riks mor­far og mor­mor.

»Jeg sam­men­lig­ner dem selv med kong Fre­de­rik IX og dron­ning In­grid. Hun var og­så ut­ro­lig el­sket sam­ti­dig med, hun var en anel­se me­re di­stan­ce­ret end Fre­de­rik IX var. Han gik jo og­så ba­re ind i folk. Det tror jeg og­så, vi kom­mer til at op­le­ve her.

Fre­de­rik og Mary er sta­er­ke sam­men. Men en­kelt­vis vil de ik­ke va­e­re li­ge så sta­er­ke,« me­ner Su­ne Bang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.