Ma­ersk-an­sat løsladt ef­ter bort­før­sel

BT - - NYHEDER -

ANGOLA En an­sat i A.P. Møl­ler-Ma­ersk er løsladt og uskadt ef­ter at ha­ve va­e­ret bort­ført i fi­re da­ge i Angola. Den an­sat­tes na­tio­na­li­tet og al­der er ik­ke op­lyst. Det skri­ver Ma­ersk i en pres­se­med­del­el­se tirs­dag ef­ter­mid­dag.

»Ma­ersk-grup­pen kan be­kra­ef­te, at en an­sat blev bort­ført i Angola og holdt fan­get i fi­re da­ge, samt at han er løsladt og uskadt. Ma­ersk-grup­pen bi­står ham og hans fa­mi­lie med den nød­ven­di­ge støt­te i den­ne sva­e­re tid.

På grund af den igang­va­e­ren­de un­der­sø­gel­se hos de lo­ka­le myn­dig­he­der og vo­res an­sat­tes sik­ker­hed, gi­ver Ma­ersk-grup­pen ik­ke fle­re op­lys­nin­ger. Vi be­der om, at det­te og den an­sat­tes pri­vat­liv respek­te­res og be­skyt­tes,« skri­ver Ma­ersk i med­del­el­sen. Pri­o­ri­te­ret ind­sats­om­rå­de Iføl­ge bran­che­me­di­et Ship­pingwatch er der ta­le om en le­den­de me­d­ar­bej­der fra Ma­er­sks hav­ne­sel­skab APM Ter­mi­nals. De op­lys­nin­ger vil Ma­er­sks pres­se­af­de­ling dog ik­ke be­kra­ef­te.

Ma­ersk-grup­pen er til ste­de med en ra­ek­ke dat­ter­sel­ska­ber i Angola, blandt an­dre con­tai­ner­re­de­ri­et Ma­ersk Li­ne, olie­for­ret­nin­gen Ma­ersk Oil og bo­re­skibs­di­vi­sio­nen Ma­ersk Dril­ling. Krigs­haer­get men oli­e­rigt

Angola er ef­ter­trag­tet blandt mul­ti­na­tio­na­le sel­ska­ber for den sto­re oli­e­rig­dom – råo­lie ud­gør over 90 pro­cent af lan­dets eks­port og me­re end halv­de­len af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet – samt ge­ne­relt hø­je­re va­ek­stra­ter end i me­re ud­vik­le­de øko­no­mi­er.

Lan­det er dog og­så pla­get af ef­ter­døn­nin­ger­ne af en lang bor­ger­krig, der ra­se­de fra 1975, hvor det op­nå­e­de selv­sta­en­dig­hed fra det po­rtu­gi­si­ske ko­lo­ni­sty­re, frem til 2002.

Blandt an­det ran­ge­rer Angola helt ne­de på en 163.-plads ud af 168 lan­de i Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nals kor­rup­tions­in­deks, og fle­re mil­li­o­ner men­ne­sker er in­ter­nt for­drev­ne ef­ter de man­ge kon­flik­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.