Børn ko­ster kvin­der

BT - - NYHEDER -

Det for­plan­ter sig, og det, der er ned­slå­en­de, er, at de ik­ke ind­hen­ter det tab­te, el­ler at det ta­ger lang tid AFKLAPSNING hvis de får de­res før­ste barn, før de fyl­der 25 år.

»For mig er det ut­ro­lig mar­kant,« si­ger Fa­ne Na­ja Gro­es, der er lek­tor ved Øko­no­misk In­sti­tut på CBS og en af for­sker­ne bag un­der­sø­gel­sen.

Ge­ne­relt bli­ver kvin­der ramt af et løn­dyk, når de får de­res før­ste barn – uan­set ud­dan­nel­ses­bag­grund – men jo se­ne­re stor­ken kom­mer for før­ste gang, jo min­dre ta­ber kvin­der­ne af den år­li­ge ind­komst, de hav­de før føds­len.

Får man sit før­ste barn, når man er over 34 år, mi­ster man 37 pct., mens tal­let er 65 pct., hvis man er un­der 25 år.

Iføl­ge Fa­ne Na­ja Gro­es ta­ger det i gen­nem­snit om­kring seks år at kom­me op på den årsløn, man hav­de, da man fik børn.

»Det ser ud som om, der er sto­re øko­no­mi­ske om­kost­nin­ger for­bun­det med at få det før­ste barn,« si­ger hun og forta­el­ler, at der kan va­e­re man­ge for­kla­rin­ger på, at der er den­ne sam­men­ha­eng, som stu­di­et ik­ke har be­ska­ef­ti­get sig med. Ik­ke over­ra­sken­de Un­der­sø­gel­sens re­sul­ta­ter kom­mer ik­ke bag på ar­bejds­mar­keds­for­sker Anet­te Bor­chorst, der me­ner, at det i en vis ud­stra­ek­ning bli­ver et valg mel­lem børn og kar­ri­e­re.

»Det for­plan­ter sig, og det, der er ned­slå­en­de, er, at de ik­ke ind­hen­ter det tab­te, el­ler at det ta­ger lang tid,« si­ger Anet­te Bor­chorst, der er pro­fes­sor ved In­sti­tut for Statskund­skab på Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Hun me­ner, at det hand­ler om, hvor ’kon­so­li­de­ret’ man er på ar­bejds­mar­ke­det, og det er stu­di­ets for­ske­re eni­ge i.

»Jo se­ne­re de får børn, jo bed­re til­knyt­tet er de ar­bejds­mar­ke­det, så de kan ha­ve bed­re for­hold un­der de­res bar­sel, hvad an­går f.eks. løn,« si­ger Fa­ne Na­ja Gro­es. Bar­sel får skyl­den Bars­len er en af grun­de­ne til, at det kan ma­er­kes på ki­ste­bun­den. Det skyl­des iføl­ge Anet­te Bor­chorst, at vi har et ar­bejds­mar­ked, hvor der ik­ke mang­ler ar­bejds­kraft, og hvor ar­bejds­gi­ver­ne ser på den fø­de­dyg­ti­ge kvin­de som ’po­ten­ti­elt tre børn’ – og tre års bar­sel.

»Den ’bør­ne­straf’, der ram­mer kvin­der­ne, skyl­des, at ar­bejds­gi­ver­ne ved, at det er kvin­der­ne, der ta­ger or­lov,« si­ger Anet­te Bor­chorst og til­fø­jer, at det bl.a. er for­di, der i lov­giv­nin­gen ik­ke er no­get bar­sel øre­ma­er­ket til ma­en­de­ne, som sta­dig tje­ner me­re end kvin­der.

»Der er et løn­gab mel­lem ma­end og kvin­der in­den for al­le om­rå­der, og det lig­ger ret sta­bilt mel­lem 17 og 19 pct.,« si­ger Anet­te Bor­chorst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.