’Det er tan­ke­va­ek­ken­de’

BT - - NYHEDER -

KAERLIGE KLAP De sprin­ger i øj­ne­ne. De man­ge små pus, der krav­ler rundt på de­res hen­giv­ne mødre, el­ler gri­ner om bord på den lil­le gyn­ge i det fjer­ne­ste hjør­ne af le­ge­plad­sen, som vi er trå­dt ind i, mens sko­e­ne pa­ent er ble­vet ef­ter­ladt ved dø­ren. Det er i den grad bør­ne­nes uni­vers. Tum­lin­ger­ne kan imid­ler­tid på­vir­ke re­la­tio­nen til ar­bejds­mar­ke­det for de­res mødre. For kom­mer bør­ne­ne i en tid­lig al­der, be­ty­der det la­ve­re løn re­sten af li­vet. Men er det no­get, de har ta­enkt over, in­den de fik børn? BT mød­te en ra­ek­ke mødre på den in­den­dørs le­ge­plads Bleg­dams­re­mi­sen for at hø­re .

»Jeg ta­enk­te lidt over at ha­ve et fast ar­bej­de og fin­de fod­fa­e­ste på ar­bejds­mar­ke­det, in­den jeg fik børn,« si­ger 31-åri­ge Julie Lar­sen, der var 30, da hun fik sit før­ste barn – dat­te­ren Ka­mil­le.

Hun sid­der sam­men med Inez Berg­k­vist og hen­des dat­ter Hay­lie. De to kvin­der mød­te hin­an­den i en mødre­grup­pe, ef­ter de for 14 må­ne­der si­den blev be­ri­get med hver

STU­DI­ET Stu­di­et er ba­se­ret på da­ta fra Dan­marks Sta­ti­stik, hvor for­sker­ne har fulgt kvin­der mel­lem 25 og 60 år. I alt 1,5 mio. dan­ske kvin­der har med­vir­ket i stu­di­et, men for­sker­ne har ud­valgt en be­stemt grup­pe af kvin­der – dem, der bor sam­men med en mand­lig part­ner – for at gø­re da­ta­e­ne me­re sam­men­lig­ne­li­ge. For­sker­nes da­ta går fra 1995 til 2009. Her kan de se hver ene­ste kvin­des årsløn, og om hun har få­et et barn i lø­bet af året. Det er pri­ma­ert de tal, stu­di­et er ba­se­ret på. Mødre mi­ster mel­lem 2 og 2,5 år af de­res ar­bejds­ind­ta­egt, hvis de får de­res før­ste barn, før de fyl­der 25 år. For uni­ver­si­tets­ud­dan­ne­de kvin­der er ta­bet om­kring 2 år, mens det for re­sten af mødre­ne sna­re­re var 2,5. Lø­nind­kom­sten for kvin­der i åre­ne ef­ter de­res før­ste barn re­du­ce­res i gen­nem­snit med: 37 pct. for kvin­der, der er over 34 år, når de får det før­ste barn og 65 pct. for kvin­der, der er un­der 25 år, når de bli­ver mor for før­ste gang. Det ta­ger i gen­nem­snit om­kring seks år at kom­me op på den årsløn, man hav­de, før man fik børn. de­res lil­le mira­kel. Et mira­kel, der iføl­ge det nye stu­die kan ha­ve kon­se­kven­ser for øko­no­mi­en og re­du­ce­re ind­kom­sten med mel­lem 37 og 65 pct.

»Det er da tan­ke­va­ek­ken­de, hvis der er no­get sand­hed i det, men det er ik­ke no­get, jeg har ta­enkt vi­de­re over, an­det end jeg li­ge vil­le gø­re min ud­dan­nel­se fa­er­dig, og der kom jeg lidt sent i gang,« si­ger Inez Berg­k­vist på 38 år.

Hun er i po­li­ti­et og for­kla­rer, at en gravi­di­tet midt i ud­dan­nel­sen vil­le ha­ve va­e­ret uhen­sigts­ma­es­sig i for­hold til fy­si­ske tests og prø­ver.

Selv om Julie Lar­sen, der er so­ci­al­rå­d­gi­ver og som fa­er­di­g­ud­dan­net blev an­sat i et vi­ka­ri­at, in­den hun fik job i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, hvor hun har va­e­ret i tre-fi­re år, ger­ne vil­le etab­le­re sig på ar­bejds­mar­ke­det først, kun­ne hun sag­tens ha­ve fun­det på at få børn i en yn­gre al­der.

»Hvis jeg hav­de mødt den rig­ti­ge tid­li­ge­re, så hav­de det ik­ke stop­pet mig fra at få børn.«

Hun hav­de va­e­ret an­sat i sit nu­va­e­ren­de job i to-tre år, da hun gik på bar­sel.

»Jeg føl­te, at jeg hav­de en god til­knyt­ning til min ar­bejds­plads, og at jeg hav­de bi­dra­get med no­get,« si­ger Julie Lar­sen, mens Ka­mil­le er gå­et på op­da­gel­se i sin mors hånd­ta­ske. Igang på job­bet in­den or­loven 35-åri­ge Per­nil­le Ib­sen, der er mor til tre og har si­ne to yng­ste børn – Mik­kel på fi­re år og Iben på et år – med på le­ge­plad­sen, var fa­er­dig med sin ud­dan­nel­se som 25-årig og ar­bej­de­de i tre år, in­den To­bi­as kom til ver­den i 2010.

»Man har lyst til at kom­me lidt ind på ar­bejds­mar­ke­det og sit nye job, in­den man skul­le på or­lov,« si­ger Per­nil­le Ib­sen. På den må­de kan man nå at vi­se, at man kan no­get, og det er me­re trygt, for­kla­rer hun.

»El­lers kan man godt fø­le sig lidt ut­ryg på trods af, at man er be­skyt­tet af reg­ler.«

Le­ne An­der­sen er fri­sør og har nu va­e­ret på bar­sel i tre ud af de sid­ste fem-seks år. Mens dat­te­ren Isa­bel­la på ot­te må­ne­der får en tur på gyn­gen, for­kla­rer den 38-åri­ge mor til tre, at det går ud over kun­de­grund­la­get. Der­for fø­ler hun, at hun nu skal til at star­te for­fra igen, hvil­ket er ’lidt hårdt’. Hun ved godt, at man ik­ke kan for­ven­te at ha­ve en fast kun­de­kreds, når man har va­e­ret på et års bar­sel, så det er et be­vidst valg, hun har truf­fet.

»Jeg har godt kun­ne ma­er­ke det på løn­nen, når man star­ter for­fra, men det har ik­ke skul­le be­stem­me, om jeg skal ha­ve en stor fa­mi­lie,« si­ger Le­ne An­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.