Mitsu­bis­hi har te­stet bi­ler for­kert i 25 år

BT - - NYHEDER -

Den ja­pan­ske ka­em­pe­kon­cern Mitsu­bis­hi Mo­tors Corp si­ger, at der er ble­vet snydt med må­ling af bil­pro­du­cen­tens kø­re­tø­jer i 25 år.

I de man­ge år har Mitsu­bis­hi te­stet bi­ler­nes bra­end­stof­for­brug ved hja­elp af me­to­der, der ik­ke er i over­ens­stem­mel­se med de ja­pan­ske reg­ler.

Tid­li­ge­re har Mitsu­bis­hi sagt, at de for­ker­te me­to­der ’kun’ er ble­vet brugt si­den 2002, men nu si­ger sel­ska­bet, at det har stå­et på si­den 1991. Vi­de­re si­ger Mitsu­bis­hi, at man vil op­ret­te en ek­stern kom­mis­sion, der skal un­der­sø­ge he­le skan­da­len, som brød ud i sid­ste uge.

Skan­da­len har ko­stet Mitsu­bis­hi Mo­tors dyrt. Si­den skan­da­len brød ud, er mar­kedsva­er­di­en hal­ve­ret, og hu­mø­ret hos ak­tio­na­e­rer­ne er i bund. Mitsu­bis­hi er Ja­pans sjet­te stør­ste bil­pro­du­cent. En del af Ja­pans hi­sto­rie Mitsu­bis­hi er på man­ge må­der en del af Ja­pans hi­sto­rie igen­nem de sid­ste man­ge år. Det er en af de kon­cer­ner, der har va­e­ret med til at op­byg­ge det mo­der­ne Ja­pan.

Og­så un­der An­den Ver­denskrig var kon­cer­nen stor. Den pro­du­ce­re­de kamp­fly.

Ef­ter kri­gen spred­te Mitsu­bis­hi sig in­den for en lang ra­ek­ke om­rå­der. Kong­lo­me­ra­tet la­ver ud over bi­ler og­så stål­pro­duk­tion, i byg­ge­in­du­stri­en, og med for­sik­rin­ger og me­get an­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.