Flygt­nin­ge­pres kan for­hø­je pen­sions­al­der

BT - - NYHEDER -

FOL­KE­PEN­SION som re­ge­rin­gen frem­lag­de tirs­dag.

I den fri­ske over­sigt over dansk øko­no­mi slår Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets øko­no­mer fast, at re­ge­rin­gen kun har et sna­e­vert rå­de­rum på 10 mia. kr. at gø­re godt med i de na­e­ste fi­re år.

På Chri­sti­ans­borg ha­ef­te­de man sig i går mest ved, at det be­sked­ne øko­no­mi­ske rå­de­rum gør det sva­ert at fin­de pen­ge til skat­te­let­tel­ser.

Rap­por­ten rum­mer imid­ler­tid og­så en an­den og gan­ske vig­tig kon­klu­sion.

»Genop­ret­nin­gen af de of­fent­li­ge fi­nan­ser i frem­skriv­nin­gen for­ud­sa­et­ter, at pen­sions­al­de­ren sa­et­tes op hvert 5. år i re­sten af år­hund­re­det,« skri­ver man i et ka­pi­tel i rap­por­ten, der gen­nem­går de sa­er­li­ge ud­for­drin­ger, som de ny­til­kom­ne flygt­nin­ge med­fø­rer for sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en. Frem til år 2020 øges be­folk­nin­gen med 100.000 per­so­ner, og det tra­ek­ker på de of­fent­li­ge ydel­ser. Isa­er, hvis det ik­ke lyk­kes at få flygt­nin­ge­ne i job i stør­re om­fang end nu.

Dansk Fol­ke­par­tis fi­nansord­fø­rer René Chri­sten­sen, me­ner det er ure­a­li­stisk I maj 2011 ind­gik den da­va­e­ren­de VK-re­ge­ring en af­ta­le med De ra­di­ka­le og Dansk Fol­ke­par­ti om se­ne­re til­ba­ge­tra­ek­ning. Her er fol­ke­pen­sions­al­de­ren for per­so­ner født i ud­valg­te år­gan­ge: 1953: 65 år 1954: Før­ste hal­vår: 65 ½ år. 1954: An­det hal­vår: 66 år. 1955: Før­ste hal­vår: 66 ½ år. 1955: An­det hal­vår: 67 år. 1956-1962: 67 år. 1963-1966: 68 år. at tro, at de man­ge ny­til­kom­ne flygt­nin­ge bli­ver selv­for­sør­gen­de in­den­for en over­sku­e­lig år­ra­ek­ke. Af den grund fryg­ter han, at pen­sions­al­de­ren må ha­e­ves. Dansk øko­no­mi un­der pres »Vi er vold­somt imod, at en øget flygt­nin­ge­strøm­ning skal med­fø­re at folk, der har va­e­ret på ar­bejds­mar­ke­det i man­ge år, skal tvin­ges til at ar­bej­de end­nu la­en­ge­re. Det forta­el­ler os at an­tal­let be­ty­der no­get. Når an­tal­let er la­ve­re, be­ty­der det ik­ke så me­get. Men når flygt­nin­ge­pres­set er 1967-1970: 69 år. 1971 og her­ef­ter: 70 år med mu­lig­hed for, at pen­sions­al­de­ren vil bli­ve ha­e­vet yder­li­ge­re i takt med mid­del­le­ve­ti­den. så vold­somt som det er nu, så be­ty­der det na­tur­lig­vis ut­ro­lig me­get for dansk øko­no­mi. Det er den stør­ste ud­for­dring vi har,« si­ger han.

Ven­stres fi­nansord­fø­rer Jacob Jensen un­der­stre­ger, at folk un­der al­le om­sta­en­dig­he­der skal indstil­le sig på at gå se­ne­re på pen­sion, så­dan som reg­ler­ne er skru­et sam­men nu. Fol­ke­tin­get be­slut­te­de for fem år si­den at ha­e­ve pen­sions­al­de­ren i takt med at mid­del­le­ve­al­de­ren steg.

»I øje­blik­ket er vi ved at ana­ly­se­re på, hvil­ke mu­lig­he­der der er med pen­sions­al­de­ren. In­tet er ved­ta­get. Vi står over­for rig­tig man­ge ud­gif­ter i de kom­men­de år. Blandt an­det til flygt­nin­ge. Vi har mang­len­de ind­ta­eg­ter fra nord­s­øo­li­en. Reg­nin­gen til Tog­fon­den er ik­ke be­talt. Skat har ik­ke få­et hen­tet al­le mil­li­ar­der­ne hjem fra Pa­na­ma og fra an­dre skat­te­ly. Alt det­te lagt sam­men gør, at vi er ved at se på, hvor­dan vi kan få folk hur­ti­ge­re ind på ar­bejds­mar­ke­det, og om de skal bli­ve la­en­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det,« si­ger Jacob Jensen.

Iføl­ge Ven­stre er det for sim­pelt at si­ger, at det er de ek­stra ud­gif­ter til flygt­nin­ge der tvin­ger folk til at bli­ve la­en­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det.

»Men det er klart, at de to ele­men­ter ind­går i vo­res over­vej­el­ser. Vi bøv­ler og­så med an­dre ting. Sam­let set er det en ud­for­dring og tvin­ger os til at la­ve nog­le re­for­mer af en vis stør­rel­se,« si­ger Jacob Jensen.

»Der skal nok et min­dre mira­kel til, men det skal da prø­ves, og kan vi ba­re nå et styk­ke af vej­en, er det godt.« »Jeg er 42.«

»Åhh, det har jeg ik­ke li­ge reg­net på. Må­ske når jeg bli­ver 69 år,« si­ger Jacob Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.