Hja­el­pen kom­mer til gra­en­sens po­li­ti­be­tjen­te

BT - - NYHEDER -

BETJENTMANGEL Ter­r­or­be­vogt­ning og gra­en­se­kon­trol su­ger kra­ef­ter­ne ud af po­li­ti­et, som la­en­ge har kla­get over man­gel på be­tjen­te, der kan ta­ge sig af al­min­de­li­ge po­li­tiop­ga­ver i lan­dets kred­se. Der­for er der nu hja­elp på vej til po­li­ti­et. Og en stor del af hja­el­pen kom­mer fra Hjem­me­va­er­net, som skal bi­stå med kon­trol­len ved den dansk-ty­ske gra­en­se.

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) pra­e­sen­te­re­de tirs­dag en ra­ek­ke til­tag, som skal let­te en del af ar­bejds­byr­den fra de dan­ske be­tjen­tes skul­dre.

Først for par­ti­er­ne på et mø­de i den så­kald­te po­li­ti­for­ligskreds og si­den for­an po­li­ti­e­le­ver­ne i gym­na­stiksa­len på Po­li­tisko­len i Brønd­by.

Hjem­me­va­er­net skal er­stat­te 125 år­sva­erk ved gra­en­sen til Tys­kland. Der­til kom­mer, at po­li­tiets ar­bej­de ved gra­en­sen skal ned­d­ros­les. Det vil fri­gi­ve yder­li­ge­re 40 be­tjen­te.

»Jeg har bedt Rigs­po­li­ti­et om at over­ve­je al­le ta­en­ke­li­ge løs­nin­ger. Alt hvad der kan gi­ve me­ning i den si­tu­a­tion, vi står i,« sag­de Sø­ren Pind fra ta­ler­sto­len i dag på Po­li­tisko­len.

»I dag kan jeg si­ge, at med de for­skel­li­ge løs­nin­ger, vi ind­til vi­de­re har fun­det, kan vi få 165 po­li­ti­folk hjem fra gra­en­se­kon­trol­len til kred­se­ne.« Fler­tal­let er hjem­me I hvert fald to af par­ti­er­ne i po­li­ti­for­ligskred­sen, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Dansk Fol­ke­par­ti, er godt til­fred­se med ju­stits­mi­ni­ste­rens pla­ner med Hjem­me­va­er­net, der skal til gra­en­sen. Det for­tal­te de ef­ter de­res mø­de med Sø­ren Pind.

»Vi er nå­et et skridt på vej­en mod at af­la­ste det me­get pres­se­de po­li­ti. Men vi kom­mer og­så til at af­kra­e­ve re­ge­rin­gen fle­re svar og fle­re løs­nin­ger, for det lø­ser ik­ke fuld­sta­en­digt pro­ble­met,« sag­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes retsord­fø­rer, Tri­ne Bram­sen.

En lig­nen­de mel­ding kom fra Dansk Fol­ke­par­tis Pe­ter Ko­fod Poul­sen, og med de to par­ti­ers støt­te teg­ne­de der sig hur­tigt et po­li­tisk fler­tal for for­sla­get.

»Re­ge­rin­gen har vist sig vil­lig til at tra­ek­ke på Hjem­me­va­er­net i for­bin­del­se med gra­en­se­kon­trol­len, og det, sy­nes vi, er godt. Der er lang vej til mål, men vi sy­nes trods alt, at der er sket frem­skridt, og det er va­erd at gla­e­de sig over,« sag­de Pe­ter Ko­fod Poul­sen.

Re­ge­rin­gen vil des­u­den af­la­ste po­li­ti­et ved at la­de an­dre fag­grup­per blitze bi­li­ster, der kø­rer for hur­tigt. Fra års­skif­tet vil det så­le­des ik­ke la­en­ge­re va­e­re po­li­ti­be­tjen­te, der hol­der øje med mu­li­ge fart­syn­de­re fra så­kald­te ATK-vog­ne. Fle­re ele­ver på Po­li­tisko­len Og så skal Po­li­tisko­len op­ta­ge fle­re ele­ver. I år skru­es op­ta­get op til 600 ele­ver, med­del­te ju­stits­mi­ni­ste­ren. Det er 216 fle­re, end der nor­malt op­ta­ges år­ligt. Al­le­re­de i ef­ter­å­ret blev par­ti­er­ne i po­li­ti­for­ligskred­sen eni­ge om at øge op­ta­get til 552 ele­ver. Iføl­ge Sø­ren Pind bli­ver op­ta­get for 2017 nu frem­ryk­ket til 2016.

Re­ge­rin­gens fo­re­lø­bi­ge pla­ner lø­ser dog ik­ke al­le po­li­tiets kva­ler, po­in­te­r­e­de mi­ni­ste­ren.

»Hver­ken as­si­stan­ce fra Hjem­me­va­er­net, så­kaldt op­ga­veg­lid­ning el­ler an­dre go­de idéer lø­ser den ak­tu­el­le ud­for­dring med, at der sim­pelt­hen mang­ler po­li­ti­be­tjen­te.

Der­for kom­mer vi ik­ke uden om, at der ude i kred­se­ne sker en om­pri­o­ri­te­ring – alt­så en lø­ben­de vur­de­ring af, hvil­ke op­ga­ver der skal lø­ses, og hvil­ke der må ven­te,« sag­de han.

Hjem­me­va­er­net skal er­stat­te 125 po­li­ti­be­tjen­te ved gra­en­sen. Hjem­me­va­er­net kom­mer un­der po­li­tiets le­del­se og skal på for­hånd gen­nem et ud­dan­nel­ses­for­løb i Po­li­tisko­lens re­gi.

Po­li­ti­et ned­d­ros­ler kon­trol­len ved gra­en­sen. På den må­de fri­gi­ves 40 år­sva­erk i po­li­ti­et.

Po­li­tisko­len skal op­ta­ge fle­re ele­ver. Op­ta­get for 2017 frem­ryk­kes, så der i 2016 op­ta­ges 600 ele­ver. Det er 216 fle­re, end der nor­malt op­ta­ges år­ligt.

Be­tjen­te skal fra års­skif­tet ik­ke la­en­ge­re la­ve fart­kon­trol­ler i ATK-vog­ne.

Pri­va­te ak­tø­rer skal stå for så­kaldt koster­trans­port. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.