Ja, det er egoi­stisk at kø­re på fri­bil­let

BT - - DEBAT -

PE­TER J. HANCKE ROS­SEL

go­de, der kun kan va­e­re til rå­dig­hed, hvis der er nog­le, som va­el­ger at do­ne­re. Li­ge­gyl­digt hvor me­get vi be­ta­ler i skat, så kom­mer der ik­ke fle­re or­ga­ner til rå­dig­hed. Ma­eng­den af or­ga­ner af­ha­en­ger af, hvor man­ge men­ne­sker, der er vil­li­ge til at do­ne­re. Øn­sker man at mod­ta­ge et or­gan, hvis be­ho­vet op­står, så må man og­så va­e­re for­plig­ti­get til at af­gi­ve et – el­lers kø­rer man blot på fri­bil­let.

OR­GA­NER ER ET

ka­ta­stro­fal man­gel på or­gan­do­no­rer i det her land, og hen­sy­net til de pa­tien­ter, som er af­ha­en­gi­ge af or­ga­ner­ne, har ik­ke va­e­ret nok frem­me i de­bat­ten. Der er dan­ske­re, som dør på ven­te­li­sten, og det er et stort pro­blem. Hvis man har mu­lig­he­den for at gi­ve et men­ne­ske et godt og or­dent­ligt liv gen­nem or­gan­do­na­tion, så me­ner jeg, det må ve­je al­de­les tungt i de­bat­ten.

DER ER EN

per­son ret til at fra­mel­de sig do­nor­re­gi­stret, men så skal man ba­re og­så va­e­re for­be­redt på at kom­me ba­gerst i kø­en. Man­ge ar­gu­men­te­rer med ret­ten til selv at be­stem­me, om man vil va­e­re or­gan­do­no­er, men er man fra­meldt som or­gan­do­nor og sam­ti­dig øn­sker at mod­ta­ge et or­gan, hvis be­ho­vet for det op­står, så er ret­ten til selv­be­stem­mel­se ble­vet til egois­me. Det hand­ler om folk, som ik­ke vil bi­dra­ge til fa­el­les­ska­bet.

SELV­FØL­GE­LIG HAR EN­HVER

si­ne or­ga­ner, skal man gø­re det fri­vil­ligt. Hvis der på­la­eg­ges en straf for ik­ke at do­ne­re si­ne or­ga­ner, så fjer­ner man og­så fri­vil­lig­he­den. Bli­ver man or­gan­do­nor, skal det va­e­re, for­di man me­ner, det er en sam­fund­s­pligt el­ler ud fra na­este­ka­er­lig­hed i ste­det for, at det bli­ver gjort af tvang. Det er me­get vig­tigt. Det over­skri­der nog­le gra­en­ser, når man tvin­ger folk til ek­sem­pel­vis at gi­ve de­res ny­re va­ek.

NÅR MAN GI­VER

Det at kom­me ba­gerst i kø­en kan va­e­re et spørgs­mål om liv el­ler død

ba­gerst i kø­en kan va­e­re et spørgs­mål om liv el­ler død, og det du­er sim­pelt­hen ik­ke. Vi ri­si­ke­rer, at folk dør på ven­te­li­sten, for­di de ik­ke får den nød­ven­di­ge trans­plan­ta­tion. Det skal ik­ke af­gø­res af, om man er or­gan­do­nor el­ler ej, men der­i­mod om der er be­hov for et nyt or­gan. Det går fremad med or­gan­do­na­tio­nen i Dan­mark, men pro­ble­met er der be­stemt sta­dig­va­ek. Der er an­dre me­to­der end tvang, og jeg sy­nes helt be­stemt, at man skal se på dem først.

DET AT KOM­ME

at der bli­ver gjort no­get ved mang­len på or­ga­ner. F.eks. kan man gø­re folk til or­gan­do­no­rer pr. au­to­ma­tik, og gø­re det til en ak­tiv fra­mel­ding i ste­det for ak­tiv til­mel­ding, som det er i dag. Det tror jeg be­stemt vil gi­ve fle­re or­ga­ner. Der skal og­så la­ves kampag­ner, som gør op­ma­er­k­som på, at man alt­så kan do­ne­re si­ne or­ga­ner – ek­sem­pel­vis for at red­de et fa­mi­lie­med­lem.

DET ER VIG­TIGT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.