S kan ik­ke und­va­e­re R

BT - - DEBAT -

Den Ra­di­ka­le va­er­di­o­rd­fø­rer Ze­nia Stam­pe og So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes in­te­gra­tions­ord­fø­rer Dan Jør­gen­sen har over nog­le da­ge ud­stil­let en vel­kendt, men dyb og fun­da­men­tal ue­nig­hed mel­lem de to par­ti­er om ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. Men de har og­så ud­stil­let, at de to tid­li­ge­re re­ge­rin­gens­part­ne­re er sam­spils­ram­te.

Der­for må man spør­ge sig selv, om an­gre­bet var Stam­pes egent­li­ge bud­skab?

MOD SLUT­NIN­GEN AF 00er­ne hå­be­de og tro­e­de man­ge på, at tyng­den af ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken som dags­or­den i dansk po­li­tik var af­ta­gen­de, men man må nøg­ter­nt kon­sta­te­re, at den nu igen er den ab­so­lut vig­tig­ste dags­or­den. Et me­get stort fler­tal i dansk po­li­tik er no­gen­lun­de eni­ge om, hvad til­gan­gen til om­rå­det skal va­e­re, hvil­ket na­tur­lig­vis klem­mer små ue­ni­ge par­ti­ers mu­lig­hed for at på­vir­ke den før­te po­li­tik, men øger chan­cen for at pro­fi­le­re sig på ue­nig­hed med det her­sken­de fler­tal. Men det er for enø­jet, hvis man kun be­trag­ter De Ra­di­ka­les frem­tu­ren som par­tie­goi­stisk pro­fi­le­ren.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne to­ner me­re og me­re rent flag som hår­de i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken og slår ger­ne føl­ge med DF på vej­en. Det øger na­tur­lig­vis af­stan­den til De Ra­di­ka­le, men på ind­holds­si­den er der fak­tisk ik­ke me­get nyt i ue­nig­he­den mel­lem S og R. Ser man bort fra Ze­nia Stam­pes svulsti­ge sprog­brug og no­get op­pu­ste­de an­greb på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, så ar­gu­men­te­rer hun gan­ske mo­digt for, hvad der er den ra­di­ka­le ana­ly­se af si­tu­a­tio­nen. Pro­ble­met for hen­de og R er, at den ind­holdspo­li­ti­ske po­in­te druk­ner i spro­get og an­gre­bet. Der­for må man spør­ge sig selv, om an­gre­bet var Stam­pes egent­li­ge bud­skab. I LAN­GE PE­RI­O­DER har for­hol­det mel­lem S og R va­e­ret is­nen­de koldt. Det var det f.eks. i en hel valg­pe­ri­o­de op til Thor­ning blev stats­mi­ni­ster, hvor S na­er­mest lod som om, R ik­ke ek­si­ste­re­de. Det gør de ik­ke la­en­ge­re. For ti­den bru­ger de to par­ti­er hin­an­den som en mur af mod­sa­et­nin­ger, som de spil­ler bold op ad. I nog­le tilfaelde er det kon­struk­tivt, at ar­bej­de med si­ne for­skel­lig­he­der, så man kan vi­se, hvor­dan sam­ar­bejds­part­ne­re sup­ple­rer hin­an­den godt. Men i an­dre tilfaelde får det sam­me ef­fekt, som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.