’Jeg tror, hun slår folk ihjel’

BT - - NYHEDER -

Som det før­ste ser jeg på mo­ni­to­ren der vi­ser, at pa­tien­ten har en puls på 69. Cs pupil­ler er helt ir­ri­te­re­de alt­så sto­re - og sor­te. Det var lidt uhyg­ge­ligt og un­der­ligt. Hun stod helt ale­ne på stu­en. Nor­malt vil­le po­r­tø­rer­ne stå der med det sam­me, hvis der er hjer­te­stop. ta­get af, og at sen­gen er ta­get ud fra va­eg­gen. Pa­tien­ten lig­ger med blot­tet bryst, og der er gjort klar til lun­ge­red­ning. Som det før­ste ser jeg på mo­ni­to­ren, der vi­ser, at pa­tien­ten har en puls på 69. Cs pupil­ler er helt ir­ri­te­re­de - alt­så sto­re - og sor­te. Det var lidt uhyg­ge­ligt og un­der­ligt. Hun stod helt ale­ne på stu­en. Nor­malt vil­le po­r­tø­rer­ne stå der med det sam­me, hvis der er hjer­te­stop.«

Vid­net for­kla­rer, at man nor­malt kun ser sor­te øj­ne hos psy­ko­ti­ske pa­tien­ter el­ler folk, der har ta­get stof­fer.

»Jeg ved, at man får sto­re pupil­ler af ecst­a­sy og am­fe­ta­min,« si­ger hun.

Iføl­ge vid­net er det ik­ke nor­mal prak­sis at bru­ge hjer­testar­te­ren på pa­tien­ter, som sta­dig har puls.

Pa­tien­ten dø­de kort ef­ter. Jeg tror, hun slår folk ihjel Vid­net og fle­re an­dre på af­de­lin­gen var ef­ter­føl­gen­de dybt cho­ke­re­de over ha­en­del­sen. For det var den fjer­de pa­tient, som var af­gå­et ved dø­den på den nat­te­vagt.

To af vid­nets kol­le­ger be­gyn­der iføl­ge vid­net MSP at fat­te mi­stan­ke til, at den dr­ab­stil­tal­te har haft no­get med de man­ge dødsfald på af­de­lin­gen at gø­re.

»Da vi går til­ba­ge, si­ger K til PL: ’Hvad fan­den fo­re­går der her? Det var den fjer­de, der dø­de på den vagt.’ Da vi kom­mer til­ba­ge, si­ger jeg til K: ’Jeg tror, at hun (C, red.) slår folk ihjel’. Her­til sva­rer K: ’Det tror jeg og­så’,« for­kla­rer vid­net i ret­ten.

Hun for­tal­te vi­de­re, at an­tal­let af hjer­te­stop er fal­det, si­den C er stop­pet på af­de­lin­gen.

31-åri­ge C er til­talt for at ha­ve slå­et to pa­tien­ter ihjel i lø­bet af den ska­eb­nesvan­gre nat mel­lem 28. fe­bru­ar og 1. marts 2015. Iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet for­søg­te hun og­så at ta­ge li­vet af en 73-årig kvin­de med en dra­e­ben­de co­ck­tail af mor­fin, ste­so­lid og hjer­te­me­di­ci­nen Cord­a­ro­ne sam­me nat.

Des­u­den er hun blandt an­det til­talt for at ha­ve myr­det yder­li­ge­re en pa­tient til­ba­ge i 2012 og for at ha­ve gi­vet sin den­gang syv-åri­ge dat­ter far­li­ge sovepi­l­ler.

Den dr­ab­stil­tal­te har he­le sa­gen igen­nem na­eg­tet sig skyl­dig. Hun me­ner i ste­det, hun kan va­e­re et of­fer for ’ond­s­in­det slad­der’ på af­de­lin­gen. Der ven­tes at fal­de dom i den al­vor­li­ge sag i slut­nin­gen af ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.