Tjer­no­byls hel­te

BT - - NYHEDER -

TUN­GE MIN­DER »Der var gråd, der var skrig.« Pen­sio­ni­sten Ma­ria Uru­pa i Tjer­no­byl i Ukrai­ne hu­sker ud­ma­er­ket den ra­ed­sel, der ram­te be­folk­nin­gen i Tjer­no­byl 26. april 1986.

Man­ge er flyt­tet el­ler evaku­e­ret si­den da, men hun er en af dem, der er ble­vet i lo­ka­l­om­rå­det.

For klok­ken 01.23 lo­kal tid for 30 år si­den ind­traf en eks­plo­sion i re­ak­tor num­mer fi­re i atom­kraftva­er­ket i Tjer­no­byl.

Og på det tids­punkt i går be­gynd­te kir­ke­klok­ker­ne at rin­ge i Tjer­no­byl. Sør­gen­de ta­end­te le­ven­de lys, og der blev lagt blom­ster på det monu­ment, der er rejst for at mar­ke­re ka­ta­stro­fen.

Ef­ter eks­plo­sio­nen kom der ra­dio­ak­ti­ve sky­er ud af va­er­ket og for­gif­te­de lo­ka­l­om­rå­det og og­så om­rå­der la­en­ge­re va­ek. Sky­en før­te gif­ti­ge stof­fer med sig. Der blev spredt ra­dio­ak­tivt ma­te­ri­a­le i tre fjer­de­de­le af Eu­ro­pa.

Det kom­mu­ni­sti­ske re­gi­me i Sov­je­tu­ni­o­nen gjor­de, hvad det kun­ne for at da­ek­ke over ka­ta­stro­fen, men det var for­ga­e­ves.

Eks­plo­sio­nen på va­er­ket aen­dre­de ska­eb­nen for en hel ge­ne­ra­tion i Ukrai­ne og an­dre ste­der i det tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­o­nen, som Ukrai­ne den­gang var en del af.

Mindst 30 men­ne­sker blev dra­ebt på ste­det, da eks­plo­sio­nen ind­traf. Men fle­re tu­sin­de an­dre fryg­tes at va­e­re dø­de igen­nem åre­ne på grund af den ra­dio­ak­ti­vi­tet, der blev spredt un­der det, der reg­nes for en af ver­dens stør­ste men­ne­ske­skab­te ka­ta­stro­fer. er for­svar­ligt at ta­ge sig en tur i den.

»Det skyl­des, at vo­res le­ve­ran­dør end­nu ik­ke er klar til at over­dra­ge os for­ly­stel­sen som af­talt. Alt skal kø­re, alt skal fun­ge­re, og alt skal va­e­re gen­nemtjek­ket, før le­ve­ran­dø­ren kan over­gi­ve for­ly­stel­sen til Ti­vo­li, og det har de end­nu ik­ke kun­net nå. Man kan ik­ke for­ce­re den slags. Det vil­le va­e­re dybt ufor­svar­ligt, så det gør vi selv­føl­ge­lig ik­ke,« si­ger Tor­ben Plank.

Først i går mor­ges fik Ti­vo­li den en­de­li­ge be­sked fra le­ve­ran­dø­ren, som alt­så har vendt tom­mel­finge­ren nedad. In­gen da­to for åb­ning Det er end­nu uvist, hvor­når vove­hal­se­ne kan prø­ve kra­ef­ter med Fa­ta­mor­ga­na, hvor den vil­de­ste af de tre for­ly­stel­ser slyn­ger én rundt med en kraft sva- »Det kom­mer an på, hvor al­vor­ligt pro­ble­met er. Vi har en mas­se ty­ske tek­ni­ke­re op­pe og kig­ge på det. Der kan gå kort tid, men hvis det vi­ser sig, at pro­ble­met er al­vor­ligt, kan der gå la­en­ge­re tid. Så det vil­le va­e­re utjek­ket at mel­de en da­to ud og så ud­sky­de end­nu en gang.« Ti­vo­li vil sna­rest mu­ligt mel­de ud, hvor­når Fa­ta­mor­ga­na åb­ner. Jeg vil­le helt vildt ger­ne ha­ve haft en ny da­to for åb­nin­gen, men det har jeg desva­er­re ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.