Hold ka­eft-bol­sje på 40 mio. kr.

BT - - NYHEDER -

ER­STAT­NING Seks mil­li­o­ner dol­lar – om­kring 40 mil­li­o­ner kro­ner. Så me­get har det ko­stet by­en Cle­veland i den ame­ri­kan­ske del­stat Ohio, at en hvid be­tjent i 2014 skød og dra­eb­te en 12-årig dreng, der le­ge­de med en le­ge­tøj­spi­stol i en park.

Det sto­re be­løb er et re­sul­tat af, at myn­dig­he­der­ne i Cle­veland har ind­gå­et for­lig med fa­mi­li­en til den 12-åri­ge Ta­mir Ri­ce, der blev dra­ebt af po­li­tiskud. Det frem­går af rets­do­ku­men­ter.

»Selv om det­te er hi­sto­risk, set med øko­no­mi­ske øj­ne, kan in­tet pen­ge­be­løb kom­pen­se­re for ta­bet af et liv,« si­ger Su­bodh Chan­dra, ad­vo­kat for fa­mi­li­en Ri­ce, ef­ter for­li­get.

»Det er Ri­ce-fa­mi­li­ens håb, at Ta­mirs død vil sa­et­te skub i en be­va­e­gel­se for op­rig­tig for­an­dring i vo­res sam­fund og po­li­ti­ar­bej­de,« si­ger ad­vo­ka­ten vi­de­re. Sagsø­ger al­li­ge­vel ik­ke po­li­ti­et Mil­li­o­ner­stat­nin­gen har sam­ti­dig be­ty­det, at Ta­mir Ri­ces fa­mi­lie drop­per sit sags­an­la­eg mod po­li­ti­et, op­ly­ser dom­mer Dan Aa­ron Pol­ster, der har ma­eg­let par­ter­ne frem til for­li­get.

Dra­bet på dren­gen ryste­de sto­re de­le af USA i 2014. Det var end­nu et i ra­ek­ken af drab på sor­te ame­ri­ka­ne­re, som blev skudt af hvi­de be­tjen­te.

Det er et em­ne, der gen­tag­ne gan­ge har med­ført mas­si­ve pro­te­ster over he­le USA.

Som da den sor­te Jo­an Craw­ford blev skudt af be­tjen­te i Bea­vercre­ek, der og­så lig­ger i del­sta­ten Ohio, ef­ter at han hav­de sam­let en le­ge­tøjs­rif­fel op fra en hyl­de i et su­per­mar­ked.

El­ler da 43-åri­ge Eric Gar­ner blev kvalt un­der en an­hol­del­se i New York, ef­ter at han an­gi­ve­ligt hav­de solgt ulov­li­ge ci­ga­ret­ter.

Fa­el­les for de fle­ste af dra­be­ne er, at po­li­ti­fol­ke­ne bag ik­ke er ble­vet rets­for­fulgt.

En storjury i Ohio har tid­li­ge­re af­gjort, at der ik­ke skal rej­ses sag mod de po­li­ti­folk, der var in­vol­ve­re­de i dra­bet på 12-åri­ge Ta­mir Ri­ce.

I af­gø­rel­sen, der faldt i de­cem­ber sid­ste år, hed det, at der blev be­gå­et en ra­ek­ke fejl­ta­gel­ser af de hvi­de po­li­ti­folk, men at der ik­ke ske­te no­get ulov­ligt. Rak­te ik­ke ha­en­der­ne i vejret Po­li­ti­fol­ke­ne har for­kla­ret, at de tre gan­ge be­or­dre­de dren­gen til at ra­ek­ke ha­en­der­ne i vejret, men at han i ste­det fam­le­de med hån­den, som om han vil­le tra­ek­ke en pi­stol. Po­li­ti­et skød der­på dren­gen.

Ri­ces på­rø­ren­de lag­de ef­ter skud­dra­bet sag an mod po­li­ti­et og kra­e­ve­de, at de to po­li­ti­folk, som skød dren­gen, blev rets­for­fulgt.

Cle­velands borg­me­ster, Frank Ja­ck­son, af­vi­ser at gå i de­tal­jer om for­li­get på en pres­se­kon­fe­ren­ce.

»Du kan ik­ke sa­et­te en pris på ta­bet af et 12-årigt barn,« si­ger han til jour­na­li­ster.

Po­li­ti­fol­ke­ne har va­e­ret i be­gra­en­set tje­ne­ste, si­den Ri­ce blev skudt. Det vil de fort­sat va­e­re, ind­til en in­tern po­li­ti­un­der­sø­gel­se af sa­gen er af­slut­tet. Du kan ik­ke sa­et­te en pris på ta­bet af et 12-årigt barn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.