Ei­vind bli­ver hjem­løs i mor­gen

BT - - NYHEDER -

AE­L­DREPLE­JE kom­mu­ni­ka­tion, og hvor­dan sa­gen er be­hand­let,« si­ger hun.

Ejvind Eli­a­sen har ind­gi­vet en kla­ge over kom­mu­nens af­gø­rel­se, der­for skal hans sag vur­de­res igen i na­e­ste uge.

»Vi må kig­ge på sa­gen igen og se, om no­get har aen­dret sig, el­ler om der er kom­met nye op­lys­nin­ger i sa­gen,« si­ger Astrid Dam­gaard Ravns­ba­ek.

Er det ik­ke til­fa­el­det, fast­hol­der kom­mu­nen af­gø­rel­sen.

Den 82-åri­ge fi­sker be­skri­ver sig selv som et ’ner­vevrag’ og hå­ber snart, han kan fin­de ud af, hvad der skal ske.

»Det går ud over bå­de hu­mør og hel­bred. Al­le de be­kym­rin­ger - Det går ud over ner­ver­ne,« si­ger han.

Ejvind Eli­a­sen slår fast, at han på in­gen må­de vil stil­le sto­re krav, men øn­sker ba­re et lil­le sted, han kan kal­de hjem. Og så er det nødt til at va­e­re i stu­e­e­ta­gen og ik­ke ha­ve trap­per el­ler trin, så han kan be­va­e­ge sig rundt.

»Jeg skal helst ik­ke flyt­te alt for langt va­ek, for­di jeg har man­ge ven­ner her, der hja­el­per mig hver dag,« si­ger Ejvind Eli­a­sen.

Hans na­bo og ven­ner hand­ler for ham, støv­su­ger og hja­el­per til med an­dre af dag­lig­da­gens gø­re­mål.

»Jeg er me­get hel­dig at ha­ve dem om­kring mig, men jeg kan hel­ler ik­ke und­va­e­re de­res hja­elp,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.