Kom­men­de

BT - - KULTUR -

Thro­nes’, som vi al­drig har set i Ge­or­ge R.R. Mar­tins bøger.

Af­snit­tet var et sta­er­kt og over­ra­sken­de gen­syn med se­ri­en, og selv om jeg ik­ke er over­va­el­det over et par af ska­eb­ner­ne, er jeg sik­ker på, at den­ne sa­e­son bli­ver godt tv. Os bog­or­me må sim­pelt­hen ac­cep­te­re, at tv-se­ri­en nu le­ver sit eget liv,« skri­ver an­mel­der Erik Kain. I Stor­bri­tan­ni­en er man og­så hen­ryk­te. Til­freds­stil­len­de sce­ne »Det var li­ge så­dan et rysten­de af­snit, som se­ri­en hav­de brug for at ind­le­de sin nye sa­e­son med,« skri­ver den bri­ti­ske avis The Te­le­grap­hs an­mel­der Ed Po­wer.

Han ro­ser isa­er af­snit­tets sid­ste sce­ne, hvor en ho­ved­per­son vi­ser sig fra en no­get an­den si­de, end se­er­ne har va­e­ret vant til.

»Det var en me­get til­freds­stil­len­de sid­ste sce­ne til at af­slut­te en dej­ligt uhyg­ge­lig ti­me,« skri­ver The Te­le­graph.

Og­så hos Washington Post er an­mel­de­ren be­gej­stret for de ny­e­ste drej­nin­ger i Weste­ros og om­egn.

»Vi fik stil­let et dej­ligt spørgs­mål, som jeg er sik­ker på, at se­ri­en vil for­sø­ge at be­sva­re i de re­ste­ren­de af­snit: Når ver­den aen­drer sig dra­ma­tisk, hvad er så va­erd at ta­ge med ind i den ukend­te frem­tid? Hvad vil dra­e­be dig? El­ler gø­re no­get, der er end­nu va­er­re,« spør­ger The Washington Po­sts Alys­sa Ro­sen­berg kryp­tisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.