FORTVIVLELSENS

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HÅ­BET SMULDRER Da dom­mer Mi­ke Jo­nes fløjte­de kam­pen mod West Bromwich af på Whi­te Hart La­ne i det nord­li­ge Lon­don mandag af­ten kort før klok­ken 23, stod fortviv­lel­sen ma­let i an­sig­tet på Tot­ten­hams dan­ske kre­a­tør, Chri­sti­an Erik­sen. Må­l­tav­len vi­ste 1-1, og Tot­ten­ham hav­de net­op me­re el­ler min­dre smidt mester­ska­bet i ha­en­der­ne på Lei­ce­ster og Kas­per Sch­mei­chel.

Stå­en­de på mid­ten af ba­nen sag­de Chri­sti­an Erik­sen tak for kam­pen til dem om­kring sig og gik lidt frem. Så lidt til­ba­ge. Og så lidt rundt om sig selv. Han for­søg­te at ta­ge tu­ren ned til de mest tro­fa­ste til­sku­e­re i det ene hjør­ne og si­ge tak for støt­ten, men vend­te om. Brø­le­de et ord, der be­gyn­der med F, slog ud med ar­me­ne og spar­ke­de ef­ter no­get usyn­ligt på ba­nen som tegn på, at de bar­ske re­a­li­te­ter var sun­ket ind.

En West Bromwich-spe­ci­a­li­tet, en scor­ing ef­ter en død­bolds­si­tu­a­tion, 17 mi­nut­ter før tid, og bum: Lei­ce­ster har nu matchbold i kam­pen om det en­gel­ske mester­skab på søn­dag mod Man­che­ster Uni­ted og he­le syv po­int ned til Tot­ten­ham.

Chri­sti­an Erik­sen hav­de el­lers spil­let en rig­tig god kamp, va­e­ret man­den bag sit holds fø­ring­mål med et per­fekt ind­la­eg, der blev ret­tet af og gik i mål, og hvis ik­ke op­stan­de­ren hav­de stå­et i vej­en, kun­ne han selv ha­ve endt med at af­gø­re kam­pen. I ste­det score­de ga­ester­ne, der dår­ligt hav­de no­get at spil­le for

Da dan­ske­ren kig­ge­de op, var sto­re de­le af sta­dion røm­met, og med blik­ket ret­tet stift mod gra­es­set tøf­fe­de han ud mod om­kla­ed­nings­rum­met. Ti­tel­j­agt på ’Drøm­me­n­es Te­a­ter’ Med en sejr kun­ne Tot­ten­ham ha­ve lagt pres på Lei­ce­ster. Og de fem po­ints for­spring kun­ne va­e­re ble­vet inds­na­ev­ret til to ef­ter na­e­ste run­de, og så kun­ne gum­mi­be­ne­ne for al­vor sa­et­te ind, lød drøm­mes­ce­na­ri­et for Tot­ten­ham-spil­ler­ne og -fan­se­ne.

Så­dan gik det ik­ke, og nu skal der na­er­mest et mira­kel til for at sen­de mester­skabs­po­ka­len til Tot­ten­ham for før­ste gang si­den 1961, er­kend­te Pre­mi­er Le­agu­es top­sco­rer, Har­ry Ka­ne, over for BT ef­ter kam­pen.

»Ja, det skal der nok. Lei­ce­ster skal ta­be to og spil­le en uaf­gjort, og vi skal vin­de al­le vo­res kam­pe. Det er ik­ke umu­ligt, men som sa­e­so­nen er skre­det frem, ser det helt klart ud til, at de vin­der mester­ska­bet. Men vi kan ik­ke sty­re, hvad de gør. I de sid­ste uger har de ud­ført de­res ar­bej­de, og det har vi egent­lig og­så. Det er ba­re en skam, at vi ik­ke fik de tre po­int mod ’West Brom’.«

Tot­ten­hams po­int­tab be­ty­der, at Lei­ce­ster og Kas­per Sch­mei­chel med en sejr kan ful­den­de sen­sa­tio­nen på søn­dag på sta­dio­net med det pas­sen­de til­navn ’Drøm­me­n­es te­a­ter’. Dér, hvor en dan­sker se­ne­st vandt det en­gel­ske mester­skab i 1999. Den­gang Kas­per Sch­mei­chel selv kun var 12 år gam­mel og så sin far, Pe­ter Sch­mei­chel, løf­te tro­fa­e­et.

Nu kan rin­gen slut­te på selv­sam­me Old Traf­ford, og det er en ren H.C. An­der­sen-hi­sto­rie, der og­så gør ind­tryk på en gam­mel Man­che­ster Uni­ted-spil­ler som Dar­ren Flet­cher, der nu er an­fø­rer for West Bromwich.

»Det er jo et even­tyr og en stor hi­sto­rie. Fa­ren er jo en le­gen­de i klub­ben, og det er fan­ta­stisk. Det bli­ver et dej­ligt øje­blik for de­res fa­mi­lie, men Lei­ce­ster har sta­dig tre sva­e­re kam­pe til­ba­ge, og Old Traf­ford er ik­ke et nemt sted at kom­me og vin­de. Så hvem ved, hvad der kom­mer til at ske. De må gø­re, hvad de har gjort he­le sa­e­so­nen, og spil­le uden frygt, så de kan bli­ve me­stre så hur­tigt som mu­ligt,« si­ger Dar­ren Flet­cher til BT. Fo­rel­sket i forta­el­lin­gen West Bromwich-an­fø­re­ren er som så man­ge an­dre ble­vet fo­rel­sket i forta­el­lin­gen om lil­le Lei­ce­ster, der pra­e­cis som H.C. An­der­sens grim­me ae­l­ling har gen­nem­gå­et en vild for­vand­ling og nu ba­sker med vin­ger­ne over al­le an­dre.

»Det er sva­ert at for­stå, at Lei­ce­ster er ved at vin­de liga­en. Det er fan­ta­stisk. På sam­me tid må man si­ge,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.