AN­SIGT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

at de fortje­ner det. Jeg sy­nes, de har spil­let no­get fan­ta­stisk fod­bold. Man ved, hvor­dan de vil spil­le, men man kan ba­re ik­ke stop­pe dem. De spil­ler med ud­strå­ling og pas­sion, og så har de en mas­se stren­ge at spil­le på. Det la­der ba­re til, at de er fort­sat i sam­me spor fra sid­ste sa­e­son, og det har vir­ket for dem. Kre­dit til dem,« si­ger Dar­ren Flet­cher, der selv vandt Pre­mi­er Le­ague fem gan­ge med Man­che­ster Uni­ted.

Selv om han er vild med tan­ken om, at en nyt med­lem af Sch­mei­chel-fa­mi­li­en igen kan vin­de Pre­mi­er Le­ague på hans gam­le hjem­me­ba­ne, er han over­be­vist om, at det ik­ke be­ty­der det sto­re for Kas­per Sch­mei­chel, hvor det sid­ste søm i Tot­ten­hams ki­ste bli­ver slå­et ind.

»Jeg tror fak­tisk, at Kas­per Sch­mei­chel er li­geg­lad med, hvor han vin­der. Hvis han så skul­le vin­de

GULDDUELLEN TITELKAMPEN I ENG­LAND blev i we­e­ken­den re­du­ce­ret til en du­el mel­lem Lei­ce­ster og Tot­ten­ham, ef­ter at Ar­se­nal kun fik uaf­gjort, og Lei­ce­ster vandt. LEI­CESTERS RESTPROGRAM: 1. MAJ: 7- MAJ: 14. MAJ: TOT­TEN­HAMS RESTPROGRAM: 2. MAJ: 7. MAJ: 14. MAJ: SÅ­DAN BLI­VER LEI­CE­STER ME­STER I NA­E­STE RUN­DE: Med et for­spring på syv po­int ned til Tot­ten­ham kan Lei­ce­ster bli­ve me­ster med en sejr over Man­che­ster Uni­ted på søn­dag. Selv med uaf­gjort el­ler et ne­der­lag kan mester­ska­bet kom­me i hus mandag af­ten, hvis Tot­ten­ham ik­ke be­sej­rer Chel­sea på ude­ba­ne. på den sid­ste dag af sa­e­so­nen, tror jeg, at han vil­le ta­ge imod det. Det be­ty­der nok ik­ke no­get for ham, at han vin­der på Old Traf­ford, for han er en Lei­ce­ster-spil­ler og er ba­re des­pe­rat ef­ter at vin­de tit­len.« ’Det er ik­ke over­stå­et’ Og det er den des­pe­ra­tion, Tot­ten­hams spil­le­re klyn­ger de­res sid­ste håb til. At pres­set på Lei­ce­ster bli­ver så stort, at klub­ben på en el­ler an­den må­de smi­der det mester­skab, der kan bli­ve det før­ste i dens 132 år lan­ge hi­sto­rie.

»Jeg me­ner ik­ke, det er over­stå­et,« si­ger Har­ry Ka­ne og til­fø­jer:

»Der er sta­dig tre kam­pe til­ba­ge. Hvis Lei­ce­ster ta­ber den na­e­ste kamp, ved man ik­ke, hvad der sker med pres­set på dem. Men det er klart, at vi har gjort det sva­e­re­re for os selv, og mester­ska­bet lig­ger ik­ke i vo­res haender. Det lig­ger i Lei­cesters. Hvis de vin­der, vin­der de. Vi skal gø­re vo­res ar­bej­de og vin­de de sid­ste tre kam­pe. Vi kan ik­ke ba­re gi­ve op. Vi må ka­em­pe til det sid­ste.«

Har­ry Ka­ne og re­sten af Tot­ten­ham-hol­det skal dog hå­be på hja­elp fra Man­che­ster Uni­ted på søn­dag for at hol­de liv i hå­bet. Og selv hvis Lei­ce­ster skul­le ta­be, skal hol­det ha­ve po­int mandag ude mod by­s­bør­ne­ne fra Chel­sea, der nok vil el­ske at kun­ne knu­se ri­va­ler­nes ti­tel­drøm­me.

Da Chri­sti­an Erik­sen for­lod Whi­te Hart La­ne mandag af­ten, lig­ne­de han da hel­ler ik­ke én, der tro­e­de på mirak­let. Han pas­se­re­de for­bi al­le jour­na­li­ster­ne med blik­ket i jor­den. Uden en telefon. Uden mu­sik i ører­ne som så man­ge af si­ne hold­kam­me­ra­ter. Ba­re ud i det mør­ke Lon­don for sig selv.

Man­che­ster Uni­ted (U) Ever­ton (H) Chel­sea (U) Chel­sea (U) Sout­hamp­ton (H)

Newcast­le (U)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.