Får Lei­ce­ster gul­det fora­e­ret?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KONSPIRATION Det er stort set en umu­lig­hed at fin­de no­gen, som ba­re til­na­er­mel­ses­vis ik­ke sy­nes, at hi­sto­ri­en om Lei­cesters mester­skab ik­ke er en smu­le smuk. En klub, der sid­ste år var ek­stremt ta­et på at ryk­ke ned fra Pre­mi­er Le­ague, er nu blot én sejr fra at kun­ne kal­de sig me­ster sa­e­so­nen ef­ter. Vel at ma­er­ke for før­ste gang i klub­bens lan­ge hi­sto­rie.

Men hvad så med dem, der har en ak­tie i, hvor gul­det skal en­de? Bør de og­så bli­ve blø­de i kna­e­e­ne, når de ser på stil­lin­gen i Pre­mi­er Le­ague?

Rig­tigt el­ler for­kert. Det er sket. Først var det ma­na­ge­ren Fran­cesco Gu­i­do­lin fra Swan­sea, der of­fent­ligt gik ud med sin sym­pa­ti for Clau­dio Ra­ni­e­ris hold.

»Jeg hå­ber for ham (Ra­ni­e­ri, red.), at Lei­ce­ster vin­der, for de fortje­ner det. De har va­e­ret på før­ste­plad­sen i man­ge uger og spil­let godt,« sag­de han iføl­ge Daily Mail – dog før hans hold i we­e­ken­den tab­te 0-4 til Lei­ce­ster.

Og for nog­le da­ge si­den kom så en an­den ak­tør med en stor hånd i mester­skabs­kam­pen på ba­nen. Den­ne gang Eden Ha­zard, der med Chel­sea mø­der så­vel lo­kal­ri­va­ler­ne Tot­ten­ham som Lei­ce­ster i de af­gø­ren­de kam­pe.

»Vi vil ik­ke ha­ve Tot­ten­ham til at vin­de Pre­mi­er Le­ague, hver­ken fan­se­ne, klub­ben el­ler spil­ler­ne. I fod­bold ved man al­drig, men vi hå­ber på Lei­ce­ster, for­di de fortje­ner at bli­ve me­stre, men vi må se,« sag­de han til sin klubs hjem­mesi­de. Spurs ma­er­ker mod­stan­den Det var til at se i sid­ste run­de, at Lei­ce­ster in­gen mod­stand fik, mens Tot­ten­ham fik kamp til stre­gen i 1-1-op­gø­ret mod West Bromwich. Det me­ner Daily Stars fod­bol­dre­dak­tør, David Woods, der var på sta­dion til bå­de Lei­cesters og Tot­ten­hams kam­pe.

»Det kan godt va­e­re, at det er men­ne­ske­ligt, at man vil ha­ve den un­der­tip­pe­de til at ha­ve suc­ces, men i vir­ke­lig­he­den er det vir­ke­lig trist at se de for­sva­ren­de me­stre, de­res fans og de­res bed­ste spil­ler i sid­ste sa­e­son va­e­re så op­sat­te på at stop­pe Tot­ten­ham. Fak­tisk er det lat­ter­ligt,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Det sam­me var Swan­seas pra­e­sta­tion. Man vil ger­ne tro på, at éns hold vil ka­em­pe og gø­re alt for at gø­re det sva­ert for mod­stan­der­ne, som West Bromwich helt sik­ker gjor­de, spe­ci­elt når det i så høj grad hand­ler om, hvor gul­det skal pla­ce­res. Men ’sva­ner­ne’ (Swan­seas spil­le­re, red.) kig­ge­de me­re ud mod stran­den, el­ler skal jeg kal­de det sø­en, mens West Bromwi­chs spil­le­re var ta­end­te,« si­ger David Woods.

Han er spa­endt på isa­er Chel­seaLei­ce­ster i sid­ste run­de:

»Jeg er ik­ke sik­ker på, at al­le hol­de­ne har den sam­me hold­ning til Lei­ce­ster og Tot­ten­ham, men hvis af­gø­rel­sen på miraku­løs vis skal fin­des i sid­ste run­de, bli­ver det fa­sci­ne­ren­de at se, hvor hårdt Chel­sea vil ka­em­pe mod Lei­ce­ster.«

Tot­ten­hams Pre­mi­er Le­ague-top­sco­rer, Har­ry Ka­ne, har no­te­ret sig be­ma­er­k­nin­ger­ne fra kol­le­ger­ne.

»Det la­der til, at al­le gi­ver sig 110 pro­cent mod os, men det er fod­bold. Hvis du ger­ne vil va­e­re et top­hold i den­ne ra­ek­ke, må du ac­cep­te­re det. Vi kan ik­ke gø­re no­get ved det. Der er man­ge men­ne­sker, og­så neut­ra­le, som ger­ne vil ha­ve Lei­ce­ster til at vin­de det he­le af en al­le an­den år­sag. Men vi fø­ler, vi er et af de bed­ste hold i ra­ek­ken, og vi kan ik­ke sty­re, hvad de an­dre spil­le­re el­ler ma­na­ge­re ta­en­ker. Vi må ba­re mø­de vo­res mod­stan­de­re og for­sø­ge at få de tre po­int,« si­ger Har­ry Ka­ne til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.