LUKSUSFAELDE Det kan du få for 8.050.0

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

FOR­DEL RE­AL de­fen­siv holdt Ser­gio Agüero og Ke­vin De Bruy­ne i kort snor. Ja, fak­tisk spil­le­de Man­che­ster Ci­ty sig ik­ke frem til en ene­ste stør­re chan­ce trods en of­fen­siv med en ti-cif­ret va­er­di, der mod slut­nin­gen af kam­pen og­så in­klu­de­re­de skuf­fel­sen Ra­he­em Ster­ling.

I den mod­sat­te en­de var der lidt me­re kr­udt over den span­ske of­fen­siv, der var me­re – ja, spansk – end den nor­malt er.

Ver­dens na­est­dy­re­ste mand, Ga­reth Ba­le, var i 2. halv­leg ene ud­la­en­ding blandt de for­re­ste om­gi­vet af de to egen­pro­du­ce­re­de re­ser­ver, Lucas Va­zquez og Jesé Rod­ri­gu­ez. Ka­rim Ben­ze­ma, der blev ska­det i we­e­ken­dens liga­kamp, spil­le­de de før­ste 45 mi­nut­ter, men her­ef­ter måt­te og­så han stra­ek­ke vå­ben og ta­ge plads i na­er­he­den af Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

Det be­tød dog ik­ke, at Re­al Madrid var ufar­li­ge. Det var tva­er­ti­mod de span­ske ga­e­ster, der var bedst i samt­li­ge spil­lets aspek­ter.

De stør­ste chan­cer faldt der­for og­så til Re­al Madrid. Ty­ve mi­nut­ter før tid he­a­de­de Va­zquez på over­lig­ge­ren, og ti mi­nut­ter se­ne­re bur­de Pepe ha­ve aen­dret spa­ni­er­nes ud­gangs­punkt in­den re­tur­kam­pen fra godt til fan­ta­stisk.

Men fra få me­ters af­stand ban­ke­de den kon­tro­ver­si­el­le for­svars­spil­ler bol­den i bryst­kas­sen på Ci­ty­må­l­mand Joe Hart, og eng­la­en­der­ne le­ver der­for fort­sat, in­den den ene fi­na­le­del­ta­ger skal fin­des i na­e­ste uge i Madrid.

Det pe­ger dog i Re­al Madrids ret­ning. Det er ver­dens dy­re­ste fod­bold­hold, der er ta­et­test på at krav­le ud af ’Luksus­fa­el­den’ og ind i Cham­pions Le­ague-fi­na­len i Mila­no den 28. maj. 70.000 af Dan­marks mest populaere bil, Volkswa­gen Up. Go’ tur! An­dreas Cor­ne­li­us, 293 gan­ge. Det er nok til at fyl­de knap 27 fod­bold­hold med Cor­ne­li­us’er. ONS­DAG 27. APRIL 2016 En taxa­tur med Aar­hus Taxa på 1,03 mil­li­ar­der ki­lo­me­ter. Det er en lil­le søn­dags­tur 25.768 gan­ge rundt om Jor­den.

Man­che­ster Ci­ty er ver­dens to dy­re­ste fod­bold­hold. De to klub­ber har brugt mil­li­ar­der, for at sam­le de spil­le­re, de har i dag. Mens Re­al Madrid har brugt 4,12 mil­li­ar­der kro­ner på Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Ga­reth Ba­le og de øv­ri­ge ver­dens­stjer­ner, har Man­che­ster Ci­ty va­e­ret me­re fed­te­de med muld­var­pen og ’blot’ spen­de­ret 3,93 mil­li­ar­der kro­ner på de­res trup. Men hvor me­get er de godt og vel 8 mil­li­ar­der kro­ner, de to se­mi­fi­na­li­ster har brugt, i vir­ke­lig­he­dens ver­den? Kig med her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.