D i Hills­bor­ough

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ce­ret, da jury­en sam­ti­dig fin­der, at fan­se­ne ik­ke ba­e­rer an­svar for tra­ge­di­en.

Der­u­d­over får og­så ar­ran­gø­r­klub­ben, Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day, kri­tik for ik­ke at ha­ve hånd­te­ret si­tu­a­tion or­dent­ligt på kamp­da­gen. Jury­en me­ner, at klub­ben bur­de ha­ve ud­sat kam­pen, da det blev klart, at der ik­ke var styr på til­strøm­nin­gen af fans, li­ge­som skilt­nin­gen var man­gel­fuld, og op­lys­nin­ger om ud­gan­ge på pro­gram­mer og bil­let­ter var vild­le­den­de.

Og­så red­nings­fol­ke­ne bli­ver kri­ti­se­ret for ik­ke at ha­ve ind­set si­tu­a­tio­nens al­vor i ti­de.

Der var ju­bel i ret­ten, hvor fa­mi­lie­med­lem­mer til de dø­de om­si­der ef­ter 27 års ven­te­tid fik ret­tens ord for, at det var po­li­ti­et, og ik­ke fan­se­ne, som var skyld i tra­ge­di­en.

Uden for ret­ten før­te det og­så til gla­e­de­stå­rer, kram og en spon­tan igang­s­at ver­sion af klub­bens be­røm­te hym­ne, ’You’ll Ne­ver Walk Alo­ne’ fra de frem­mød­te ef­ter­lad­te og fans.

Med skylds­spørgs­må­let pla­ce­ret hos po­li­ti­et op­ly­ser den of­fent­li­ge an­kla­ger i Eng­land iføl­ge BBC, at man nu vil be­gyn­de at kig­ge på, om der skal rej­ses en straf­fesag mod David Duck­en­fi­eld, som var øver­ste an­svar­li­ge for sik­ker­he­den på sta­dion un­der tra­ge­di­en.

Po­li­tiets uaf­ha­en­gi­ge kla­ge­myn­dig­hed kan rej­se sa­ger mod bå­de or­ga­ni­sa­tio­ner og in­di­vi­der iføl­ge det en­gel­ske me­die.

Ef­ter doms­af­si­gel­sen fort­sat­te rets­sa­gen med gen­nem­gan­gen af år­sa­gen til hvert en­kelt af de man­ge dødsfald på den ska­eb­nesvan­gre dag i Sh­ef­fi­eld for 27 år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.