Hen­riks lørdag

BT - - NYHEDER -

I ste­det for at om­gi­ve sig med si­ne kon­ge­li­ge fa­mi­lie­med­lem­mer og kol­le­ger i Sve­ri­ge, vil prins Hen­riks lørdag bli­ve brugt på at del­ta­ge i receptionen for Or­dens­hi­sto­risk Sel­skabs 50 års ju­bila­e­um, der be­gyn­der klok­ken 14 på Ka­stel­let.

»Prins Henrik er vo­res pro­tek­tor, og han har sagt ja til at kom­me. Det er vi gla­de for. Jeg har af­talt med ham, at når det for­mel­le er over­stå­et, så gi­ver jeg or­det vi­de­re til Prin­sen. Der vil han for­ment­lig hol­de en lil­le ta­le, hvor han øn­sker or­dens­sel­ska­bet til­lyk­ke«, forta­el­ler Sven Phi­lip Jør­gen­sen, pra­esi­dent for Or­dens­hi­sto­risk Sel­skab til BT.

Pra­esi­den­ten ga­et­ter på, at ar­ran­ge­men­tet alt i alt vil va­re to-tre ti­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.