I Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER -

hav­de mu­lig­hed for at aen­dre det. Det er ik­ke ac­cep­ta­belt af en prins, selv om han er gå­et på pen­sion. For han er sta­dig gift med dron­ning Mar­gret­he, som er den sven­ske kon­ges ku­si­ne,» har­ce­le­rer Jo­han T. Lindwall vi­de­re.

Han pe­ger på, at Hen­riks af­bud isa­er vir­ker uhø­fligt og na­er­mest hen­syns­løst, for­di af­bud­det er til Dron­nin­gens na­e­re, sven­ske fa­mi­lie. Og det gør det ik­ke nem­me­re for det dan­ske kon­ge­hus, at bå­de det hol­land­ske, bel­gi­ske og nor­ske kon­ge­par al­le har meldt de­res an­komst. Få of­fi­ci­el­le frem­tra­e­den­der »De to kon­ge­hu­se har al­tid har va­e­ret me­get na­e­re, så det er vir­ke­lig uhø­fligt af prins Henrik, som er in­vi­te­ret, at han ik­ke kom­mer. Det er en af de helt sto­re kon­ge­li­ge fe­ster i Sve­ri­ge i man­ge år, hvor al­le kom­mer. Selv den span­ske eks-kon­ge Ju­an Car­los, som jo ik­ke har del­ta­get i no­get, si­den han ab­di­ce­re­de, kom­mer. Mens Henrik, der kan ta­ge bro­en over til Sve­ri­ge, han kom­mer ik­ke. Det er me­get ma­er­ke­ligt,« ly­der det for­ar­get fra den sven­ske hof­repor­ter.

Og Jo­han T. Lindwall er ik­ke ale­ne i sin kri­tik af, at Henrik til­sy­ne­la­den­de hel­le­re vil del­ta­ge i en ju­bila­e­ums­re­cep­tion i København i ste­det for at stå ved sin hu­strus si­de i Sve­ri­ge.

Jen­ny Ale­xan­der­s­son, roy­al repor­ter på den sven­ske avis Af­ton­bla­det, si­ger:

»Jeg sy­nes, det er trist for den sven­ske kon­ge­fa­mi­lie, men det er og­så ma­er­ke­ligt, at Henrik ik­ke pri­o­ri­te­rer den­ne fød­sels­dag, når man ta­en­ker på de to fa­mi­li­ers na­e­re for­hold.«

Si­den prins Henrik gik på pen­sion, har der va­e­ret langt mel­lem hans of­fi­ci­el­le frem­tra­e­den­der. Og da Henrik for ny­lig valg­te at aen­dre sin ti­tel fra Prins­ge­mal til prins Henrik, og be­vidst blev stå­en­de bag Dron­nin­gen un­der vin­ke­se­an­cen på bal­ko­nen på Ama­li­en­borg på hen­des fød­sels­dag i sid­ste uge, blev det da og­så tol­ket som et klart sig­nal om, at han ik­ke la­en­ge­re er en del af det roy­a­le team. Og nu ce­men­te­rer Henrik sin nye po­si­tion. Det me­ner Se­ba­sti­an Ol­den-Jør­gen­sen, der er hi­sto­ri­ker og eks­pert i Kon­ge­hu­set:

»Det er et sig­nal han sen­der om, at han og Dron­nin­gen ik­ke la­en­ge­re ud­gør et team. Han er ik­ke la­en­ge­re ved hen­des si­de. For det vil han ik­ke. Det har han sagt. Og det er det, han gør. Men det er et stort fra­valg og yderst kon­se­kvent af ham. Men og­så en un­der­streg­ning af, at han me­ner det al­vor­ligt,« som Se­ba­sti­an Ol­den-Jør­gen­sen tol­ker det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.