Vold er hver­dag

BT - - NYHEDER -

PSY­KI­A­TRI fra Ar­bejds­til­sy­net vi­ser, at for­hol­de­ne på Lin­de­går­den ik­ke ad­skil­ler sig va­e­sent­ligt fra for­hol­de­ne på an­dre bo­ste­der.

De i alt 11 rapporter be­ret­ter om be­bo­e­re, der går amok uden for­var­sel, og om an­sat­te, der får ta­esk og må flyg­te el­ler forskan­se sig på kon­to­ret. Over­fal­de­ne re­sul­te­rer i fy­si­ske ska­der og bun­ke­vis af sy­ge­mel­din­ger. Sik­ker­he­den er for dår­lig I al­le sa­ger­ne fin­der Ar­bejds­til­sy­net, at sik­ker­heds­pro­ce­du­rer­ne for de an­sat­te er man­gel­ful­de.

Fle­re ste­der kri­ti­se­res for ik­ke i til­stra­ek­ke­lig grad at sik­ker­heds­vur­de­re be­bo­er­ne og for, at de an­sat­te ik­ke har go­de nok mu­lig­he­der for at få hja­elp i til­fa­el­de af et over­fald.

Ann-Char­lot­te Kongs­bak, der er til­lids­re­pra­e­sen­tant på bo­ste­det Lin­de­vang i Hels­in­gør, har selv va­e­ret ud­sat for vold, da hun var an­sat på et bo­sted i København. Ef­ter over­fal­det var hun sy­ge­meldt i tre uger og måt­te gå til kri­sep­sy­ko­log.

»Vold er desva­er­re en del af hver­da­gen på bo­ste­der­ne. Man har valgt at spa­re en mas­se psy­ki­a­tri­ske sen­ge­plad­ser, og der­for ud­skri­ver man i dag pa­tien­ter, før de er vel­be­hand­le­de. Når man ud­skri­ver folk, der har en forvra­en­get vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­se, så vil der va­e­re en ri­si­ko for, at tin­ge­ne eska­le­rer,« si­ger Ann-Char­lot­te Kongs­bak.

På Lin­de­vang er der et enormt fo­kus på sik­ker­hed, og bo­ste­det har ik­ke for ny­lig mod­ta­get straks-på­bud, men al­li­ge­vel fo­re­kom­mer der episoder, hvor an­sat­te bli­ver ud­sat for vold og trus­ler, forta­el­ler An­nChar­lot­te Kongs­bak.

At ta­esk og trus­ler er hver­dag, frem­gik og­så af en un­der­sø­gel­se, FOA fik ud­ar­bej­det i 2014. 54 pct. af FOAs med­lem­mer, der ar­bej­der i psy­ki­a­tri­en, hav­de va­e­ret ud­sat for vold det se­ne­ste år.

BT har her ud­valgt nog­le af de va­er­ste vold­sepi­so­der fra Arbejdstilsynets rapporter. BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra al­le bo­ste­der­ne, men har ik­ke få­et svar i al­le sa­ger­ne. 2. DE­CEM­BER 2013

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.