Så me­get ef­ter­la­der Prin­ce

BT - - NYHEDER -

PEN­GE Selv­om det an­gi­ve­ligt er gå­et ned ad bak­ke for Prin­ce’ øko­no­mi, så ef­ter­la­der han sta­dig en kla­ek­ke­lig arv – sa­er­ligt ret­tig­he­der­ne til hans mu­sik. Hans for­mue an­slås til om­kring 950 mio. kr., som dog an­gi­ve­ligt er svun­det ind fra knap det dob­bel­te. Men det er her, at kam­pen om Prin­ce’ arv kom­mer til at stå. Uden et of­fi­ci­elt te­sta­men­te, står det nem­lig ik­ke klart, hvem der kom­mer til at ar­ve de man­ge mil­li­o­ner. Der er hel­ler ik­ke ta­get høj­de for de man­ge mil­li­o­ner, som det an­slås, at su­per­stjer­nens for­mue sti­ger i de kom­men­de uger ved salg af mer­chan­di­se og pen­ge fra hans af­ta­le med den ame­ri­kan­ske strea­m­ingtje­ne­ste Ti­dal.

For ud­over Prin­ce’ for­mue kom­mer ret­tig­he­der­ne til Prin­ce’ mu­sik­ka­ta­log, der iføl­ge su­per­stjer­nens før­ste ma­na­ger Owen Hus­ney, er over 500 mio. dol­lar va­erd – ca. 3 mia. kr. Mod­sat man­ge an­dre kunst­ne­re eje­de Prin­ce nem­lig selv ret­tig­he­der­ne til si­ne ’ma­ster recor­dings’ – den før­ste ind­spil­ning af en sang, som dan­ner ba­sis for al­le frem­ti­di­ge ko­pi­er. Nej tak til re­k­la­mer Prin­ce op­ret­holdt en ual­min­de­lig stor del af kon­trol over sin egen mu­sik gen­nem hans pu­bli­ce­rings­ret­tig­he­der, og der­for er det og­så be­gra­en­set, hvor me­get af Prin­ce’ mu­sik, man kan fin­de på strea­m­ingtje­ne­ster som Spo­ti­fy og Ap­ple Mu­sic, skri­ver The Wall Stre­et Jour­nal.

Til­ba­ge i juli sid­ste år for­svandt Prin­ce’ mu­sik fra net­op de to strea­m­ingtje­ne­ster. Prin­ce men­te gan­ske en­kelt, at kunst­ne­re har ret til be­ta­ling, og at in­ter­net­tet ik­ke fa­ci­li­te­rer det godt nok.

Fle­re me­di­er be­ret­ter og­så om, hvor­dan det har med­vir­ket til, at Prin­ce’ per­son­li­ge for­mue ik­ke er ble­vet stør­re. Man­ge kunst­ne­re har en sta­bil ind­ta­egtskil­de ved at sa­el­ge mu­sik til re­k­la­mer, film og tv. Og selv­om Prin­ce fik man­ge til­bud, sag­de han nej til de fle­ste. I 2015 ind­gik Prin­ce dog en af­ta­le med strea­m­ingtje­ne­sten Ti­dal, hvor man nu kan hø­re Prin­ce’ mu­sik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.