Kam­pen om mo­bil­tro­nen

BT - - NYHEDER -

KURVEN ER KNAEKKET

»Det måt­te ske på et tids­punkt, da det glo­ba­le mar­ked for smartp­ho­nes op­le­ver fald, som skyl­des en ge­ne­rel ma­et­hed hos for­bru­ger­ne oven­på den bøl­ge, som Ap­ple selv sat­te i gang med før­ste iPho­ne i 2007. Nu ud­skif­ter folk mo­bi­len i min­dre grad, og sam­ti­dig vir­ker Ap­ple til at va­e­re i vil­dre­de om, hvad de vil sat­se på, når det ga­el­der nye ba­ne­bry­den­de til­tag fremad­ret­tet,« si­ger han. Kon­kur­ren­ce fra Syd­korea På ver­dens­plan er det isa­er fra asi­a­ti­ske pro­du­cen­ter, at Ap­ple op­le­ver den stør­ste kon­kur­ren­ce. Syd­kore­an­ske Sams­ung har den stør­ste glo­ba­le mar­keds­an­del for­an Ap­ple, mens en ra­ek­ke ki­ne­si­ske pro­du­cen­ter føl­ger li­ge ef­ter. Ni­els de Bois­sezon for­kla­rer, at der fin­des man­ge spa­en­den­de al­ter­na­ti­ver til iPho­ne blandt Ap­ples kon­kur­ren­ter, som al­le for­sø­ger at få en bid af Ap­ples mar­keds­an­de­le ved at sat­se på isa­er to om­rå­der:

»Hver pro­du­cent for­sø­ger at ud­vik­le smartp­ho­nes med unik­ke fe­a­tu­res så­som vand­ta­et­hed og Vir­tu­al Re­a­li­ty. Pri­sen spil­ler og­så en stor rol­le, da kon­kur­ren­ter­ne er me­get bil­li­ge­re end iPho­ne,« si­ger han. DE STØR­STE MOBILPRODUCENTER GLO­BALT

Ap­ple har for­søgt at ta­ge høj­de for kon­kur­ren­ter­nes la­ve­re pri­ser med sin nye SE-mo­del, der med en dansk pris på om­kring 3.700 kr. er den bil­lig­ste iPho­ne no­gen­sin­de. Men med en pris på 8.499 kr. for den dy­re­ste ud­ga­ve af top­mo­del­len iPho­ne 6S Plus be­fin­der Ap­ple sig sta­dig klart i den dy­re en­de af smartp­ho­ne-ud­val­get.

Hvis du er på ud­kig ef­ter en ny smartp­ho­ne, kan du iøvrigt se Ni­els de Bois­sezons fem bed­ste al­ter­na­ti­ver til Ap­ples iPho­ne her på si­den. Softwa­re: Spe­ci­fi­ka­tio­ner: Ka­me­ra: Bat­te­ri: 2.200 mAh Pris: Ca. 1500 kr. uden abon­ne­ment

Den ki­ne­si­ske pro­du­cent Hu­awei har be­gå­et den­ne ny­de­li­ge mo­bil­te­le­fon i mel­lem­klas­sen af smartp­ho­nes, men til en pris i lav­klas­sen. Selv­om mo­bi­len kø­rer på An­droid-sty­re­sy­ste­met, har Hu­awei ’lånt’ en del fra Ap­ples iOS bru­ger­ven­lig­hed, så bru­ger­ven­lig­he­den min­der en del om den, du op­le­ver, på en iPho­ne.

An­droid 5.0 med EMUI 3.0-bru­ger­fla­de Blandt an­det 5” ska­erm (1280x720px)), Snap­dra­gon 615 oc­ta-co­re pro­ces­sor og 16 GB lag­rings­plads Front 8 MP og bag­si­de 13 MP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.