Vind­møl­le-mil­li­ar­der­ne bla­e­ser til­ba­ge til Dong

BT - - NYHEDER -

OM­SA­ET­NING Dong Ener­gy kan ef­ter årets tre før­ste må­ne­der en­de­lig pra­e­sen­te­re go­de nyheder ef­ter et 2015, der var vold­somt pla­get af nedskriv­nin­ger og pro­ble­mer i olie­for­ret­nin­gen. Stjer­nen i regn­ska­bet er vind­møl­le­ak­ti­vi­te­ter­ne. I årets tre før­ste må­ne­der steg om­sa­et­nin­gen in­den for om­rå­det så­le­des med 50 pro­cent til 5,8 mil­li­ar­der kro­ner, og drifts­re­sul­ta­tet blev na­e­sten for­doblet til 2,1 mil­li­ar­der kro­ner.

»Vi ser nu vir­ke­lig ef­fek­ten af de man­ge in­ve­ste­rin­ger, vi har fo­re­ta­get in­den for havvind­møl­ler. Og sam­let set tror vi på, at vi vil se en kraf­tig va­ekst in­den for vind i he­le 2016,« si­ger fi­nans­di­rek­tør hos Dong Ener­gy Ma­ri­an­ne Wi­in­holt. Pen­ge i havvind­møl­ler Dong tje­ner pen­ge på at dri­ve sto­re havvind­møl­le­par­ker og på at sa­el­ge an­de­le i de par­ker, som sel­ska­bet har op­ført. For sidst­na­evn­te steg om­sa­et­nin­gen med na­e­sten 100 pro­cent i kvar­ta­let til 3,4 mil­li­ar­der kro­ner.

»Vo­res for­ret­nings­mo­del er at va­e­re i he­le va­er­di­ka­e­den. Så vi ud­vik­ler pro­jek­ter, op­fø­rer dem, sa­el­ger dem og ope­re­rer dem,« si­ger Ma­ri­an­ne Wi­in­holt.

Det skul­le ger­ne fort­sa­et­te med at va­e­re en sta­bil for­ret­ning for Dong Ener­gy.

»Vind­kraft får subsi­di­er fra re­ge­rin­ger­ne, der lø­ber la­en­ge. Så der er en me­get sik­ker og sta­bil indtje­ning. Og vi ser stor støt­te til ud­byg­nin­gen af of­fsho­re-vind­kraft po­li­tisk over he­le ver­den,« si­ger Ma­ri­an­ne Wi­in­holt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.