’ ’

BT - - NYHEDER -

Erik­sen ved man ik­ke pra­e­cis, hvor­for fa­eno­me­net op­står, men der er en sam­men­ha­eng mel­lem bøl­gens stør­rel­se og va­rig­hed. Og li­ge nu er Dan­mark alt­så fan­get i en stor bøl­ge­dal.

April må­ned be­gynd­te el­lers som ’lyn og tor­den’ med varmt vejr og tem­pe­ra­tu­rer om­kring 20 gra­der, men i de sid­ste tre uger har det va­e­ret køli­ge­re end nor­malt. Der har va­e­ret fle­re na­et­ter med nat­te­frost, og dag­tem­pe­ra­tu­ren har ty­pisk lig­get på et sted mel­lem 8 og 13 gra­der, hvor­i­mod tal­le­ne un­der nor­ma­le om­sta­en­dig­he­der lig­ger mel­lem 10 til 15 gra­der. I de se­ne­ste da­ge har det va­e­ret sa­er­lig grelt med en­cif­re­de tem­pe­ra­tu­rer.

»Det er us­a­ed­van­ligt, at det er så koldt i slut­nin­gen af april,« si­ger Jes­per Erik­sen, der våg­ne­de op til én Nor­malt be­va­e­ger vej­ret sig i bøl­ger, så vi får var­me og kol­de pe­ri­o­der, men nog­le gan­ge lå­ser det sig fast, og li­ge nu lig­ger vi i den bøl­ge­dal, hvor kul­den do­mi­ne­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.