Ja, pi­ge­svøm­ning er et skridt på vej­en

BT - - DEBAT -

ÖZLEM CEKIC

det ik­ke var nød­ven­digt med et sa­er­hen­syn til fora­el­dre med et me­get kon­ser­va­tivt syn på køn. Men det er en prag­ma­tisk løs­ning og er et skridt i den rig­ti­ge ret­ning. Al­ter­na­ti­vet vil­le va­e­re, at pi­ger­ne ik­ke la­er­te at svøm­me. Det vig­tig­ste er, at de deltager i så man­ge ak­ti­vi­te­ter som mu­ligt li­ge­som al­le an­dre ja­ev­nal­dren­de pi­ger. Pi­ger­ne bli­ver styr­ket i, at de har de sam­me mu­lig­he­der som dren­ge­ne.

JEG VIL­LE ØN­SKE,

af ak­ti­vi­te­ter, og­så i for­e­nings­li­vet, der kun er for kvin­der. Vi flip­per ud over ny­dan­ske pi­gers svøm­me­hold, for­di det har med mus­lim­ske pi­ger at gø­re. Vi Al­ter­na­ti­vet vil­le har bå­de pen­sio­ni­stsvøm­me­hold,

va­e­re, at pi­ger­ne mødre­grup­per og en mas­se an­dre ak­ti­vi­te­ter kun for kvin­der. Selv ik­ke la­er­te at svøm­me Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et har fo­re­slå­et køns­op­delt un­der­vis­ning. Den­ne prag­ma­ti­ske løs­ning ryk­ker pi­ger­ne ta­et­te­re på li­ge­stil­ling og de­res fora­el­dre ta­et­te­re på en hold­nings­a­en­dring.

VI HAR MAS­SER

er, at når pi­ger­ne ik­ke går til svøm­ning, så er det et pro­blem. Men når de så går til svøm­ning, er det åben­bart og­så et pro­blem. Jeg kø­ber ik­ke pra­e­mis­sen om, at hvis man går ind for prag­ma­ti­ske løs­nin­ger, så vil man fast­hol­de pi­ger­ne i un­der­tryk­kel­sen. Det er no­get vrøvl! Kri­ti­ker­ne er me­re op­ta­get af ølkas­se­ta­ler end af at fin­de løs­nin­ger, der kan gi­ve dis­se pi­ger de sam­me mu­lig­he­der som dren­ge­ne. Når pi­ger­ne har la­ert at svøm­me, vil de kra­e­ve at kom­me på stran­den, og der­na­est vil de ha­ve ba­de­tøj på. Man ryk­ker det skridt for skridt.

PRO­BLE­MET MED DE­BAT­TEN

en del af et stør­re bil­le­de, som jeg ser me­get be­kym­ret på. Det hand­ler ik­ke kun om køns­op­del­te svøm­me­hal­ler, men og­så om en in­si­ste­ren på ha­lal-kød og kvin­der, der ik­ke må kom­me på ar­bejds­plad­sen. Det er et ok­kult, ste­nal­der­ag­tigt men­ne­ske­syn, som vi ser på tva­ers af ra­bi­a­te mo­ske­er.

ER

KØNS­OP­DELT SVØM­NING ER en in­di­rek­te ac­cept af sha­ria-lig­nen­de for­hold i Dan­mark. I ste­det bur­de de, der har få­et op­hold i Dan­mark, ta­en­ke, at det er de­res pligt som ny­dan­ske­re at le­ve op til nor­mer­ne og ik­ke etab­le­re et fuld­sta­en­dig gro­tesk pa­ral­lel­sam­fund, ba­se­ret på sha­ria-lig­nen­de for­hold. Det er helt ab­surd. Hvis de øn­sker at pi­ger­ne er se­gre­ge­re­de fra dren­ge­ne, så bur­de de le­ve i et an­det land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.