Nej, op­de­ling bak­ker sha­ria-sam­fund op

BT - - DEBAT -

MARCUS KNUTH

ek­sem­pel på top­må­let af fejl­slå­et in­te­gra­tion. Det er sik­kert gjort af vel­vil­je for at få ny­dan­ske pi­ger i svøm­me­hal­len, men det sen­der et sig­nal om, at det ik­ke er sik­kert at gå i svøm­me­hal­len som pi­ge, med­min­dre du er ad­skilt fra dren­ge­ne. Alt­så at dren­ge­ne vil gø­re no­get ved pi­ger­ne, og det er fuld­sta­en­digt fejl­for­tol­ket. Skyl­den lig­ger hos fora­el­dre­ne, som ik­ke har til­lid til, at Dan­mark ik­ke er et u-land, hvor man bli­ver foru­lem­pet, hvis man går i svøm­me­hal­len. Dan­mark er et ci­vi­li­se­ret land, hvor vi le­ger, svøm­mer og dyr­ker idra­et sam­men. De bur­de pri­o­ri­te­re at in­te­gre­re de­res pi­ger i det dan­ske sam­fund ved at sen­de dem til nor­mal svøm­me­un­der­vis­ning og ik­ke den køns­op­del­te.

DET­TE ER ET KØNS­OP­DELT SVØM­ME­UN­DER­VIS­NING

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.