Ud med bøf­fen – ind med me­nin­gen

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Etisk Råd fo­re­slog i den­ne uge at la­eg­ge af­gift på ok­se­kød. Det skal sim­pelt­hen va­e­re dy­re­re at sa­et­te ta­en­der­ne i en saf­tig rød bøf, for det er dår­ligt for kli­ma­et at spi­se kød. Og jo dy­re­re en va­re er, de­sto sja­eld­ne­re har man lyst el­ler råd til at kø­be den. DER ER AL­LE­RE­DE ble­vet gri­net en del ad for­sla­get, og der er hel­dig­vis ik­ke et po­li­tisk fler­tal for det. Etisk Råd er jo og­så en be­syn­der­lig in­sti­tu­tion, som man må­ske ik­ke be­hø­ver at ta­ge me­re se­ri­øst end som så.

Men når man først har gri­net fa­er­dig, er det nok en me­get god idé at stop­pe op og ta­en­ke na­er­me­re over den ten­dens, som for­sla­get re­pra­e­sen­te­rer.

Vi bor nem­lig i et land, hvor sta­ten fyl­der ut­ro­lig me­get. Skat­ten er tårn­høj, og vi har af­gif­ter på de mest tos­se­de ting. Vid­ste du for ek­sem­pel, at der fin­des en så­kaldt ’svulm­nings­af­gift’? Det gør der! Det er en af­gift på den luft, som bli­ver rørt ind i isen, når man la­ver sof­ti­ce. Og det er ik­ke den ene­ste tå­be­li­ge af­gift. Der fin­des og­så en ’spil­le­af­gift på kap­flyv­ning med du­er’, mens det er na­e­sten li­ge så tos­set, at langt ho­ved­par­ten af din el­reg­ning be­står af af­gif­ter – ik­ke af sel­ve pri­sen på el. Og så er der selv­føl­ge­lig den Godzil­la-lig­nen­de dan­ske re­gi­stre­rings­af­gift, som li­ge er fal­det fra hor­rib­le 180 pro­cent til na­e­sten li­ge så hor­rib­le 150 pro­cent. AF­GIF­TER ER NA­TUR­LIG­VIS en be­kvem pen­ge­ma­ski­ne for po­li­ti­ker­ne, men de er og­så no­get an­det og langt va­er­re: De er nem­lig et red­skab, der bli­ver brugt til at be­dri­ve so­ci­al in­ge­ni­ør­kunst. Po­li­ti­ker­ne sid­der in­de på Chri­sti­ans­borg og flyt­ter rundt på skat­ter og af­gif­ter, så vi bor­ge­re bli­ver ledt i den rig­ti­ge ret­ning – alt­så i den ret­ning, som po­li­ti­ker­ne sy­nes er den rig­ti­ge.

Og så skidt-pyt med, at al­le dis­se af­gif­ter al­tid ram­mer de la­ve­st­løn­ne­de hår­dest. Tje­ner man man­ge pen­ge – som en fol­ke­tings­po­li­ti­ker for ek­sem­pel gør – be­ty­der det må­ske ik­ke så me­get, at der li­ge bli­ver skru­et lidt op for de grøn­ne af­gif­ter, el­ler at man skal be­ta­le et par kro­ner ek­stra for nød­der, suk­ker og sof­ti­ce, for­di der er af­gift på. Men har man pro­ble­mer med at få bud­get­tet til at ha­en­ge sam­men, så Er der en gra­en­se for, hvor me­get me­re man kan ha­e­ve pen­sions­al­de­ren? er det fak­tisk ik­ke li­ge me­get.

Ven­stre­flø­jens nye fremad­stormen­de par­ti, Al­ter­na­ti­vet, har la­en­ge talt for at be­gra­en­se ind­ta­get af kød. Du må mak­si­malt spi­se 100 gram kød om da­gen, me­ner Uf­fe El­ba­ek, som trods alt ik­ke vil for­by­de dig at be­stil­le en dej­lig ri­beye-bøf på 300 gram, når du går ud og spi­ser – han vil blot for­sø­ge at pil­le ved din hver­dag og di­ne pra­e­fe­ren­cer ved hja­elp af af­gif­ter og mora­li­se­ring.

Skat­ten er tårn­høj, og vi har af­gif­ter på de mest tos­se­de ting

FOR DET ER nem­lig va­skea­eg­te mora­li­se­ring, når po­li­ti­ker­ne ud­pe­ger enkelte va­rer og enkelte livs­stilsvalg og for­døm­mer dem. ’La­eg en af­gift på kød, for JEG sy­nes, at det er li­ge så dej­ligt at spi­se grønt­sa­ger,’ sy­nes tan­ke­gan­gen at va­e­re. Men hvad, hvis vi an­dre sy­nes no­get an­det?

For ek­sem­pel kun­ne man vel la­eg­ge en af­gift på de he­ste, som over­klas­sen i Nord­s­ja­el­land hyg­ger sig med at gå og strig­le? Det kan da hel­ler ik­ke va­e­re godt for mil­jø­et, og det er vel na­ep­pe nød­ven­digt at hol­de he­ste – man spi­ser dem ik­ke en­gang.

Nej, af­gif­ter er no­get, vi skal ha­ve fa­er­re af – ik­ke fle­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.