IS NAERMER SIG SA

BT - - NYHEDER -

OP I RØG Med bom­be­an­greb fra bå­de den ame­ri­kansk-le­de­de ko­a­li­tion og rus­si­ske bom­be­fly har Is­la­misk Stat i la­en­ge­re tid va­e­ret pres­set på fle­re fron­ter på land­jor­den. Og nu er ter­r­or­be­va­e­gel­sen og­så al­vor­ligt pres­set på pen­ge­pun­gen.

Is­la­misk Stat har så­le­des mi­stet et ka­em­pe mil­li­ard­be­løb i kon­tan­ter, ef­ter at en ra­ek­ke må­l­ret­te­de bom­be­an­greb fra den ame­ri­kansk le­de­de ko­a­li­tion har ramt fle­re hem­me­li­ge IS-pen­gelag­re i Mo­sul i det nord­li­ge Irak.

Godt 800 mil­li­o­ner dol­lar, sva­ren­de til cir­ka 5,2 mil­li­ar­der kro­ner, skal va­e­re gå­et op i røg som føl­ge af bom­be­an­gre­be­ne. I ét hus ale­ne skal 150 mil­li­o­ner dol­lar va­e­re gå­et tabt, for­tal­te ge­ne­ral­ma­jor Pe­ter Ger­sten fra det ame­ri­kan­ske luft­vå­ben i går. Fa­er­re slut­ter sig til IS Bom­be­an­gre­be­ne er det se­ne­ste al­vor­li­ge an­slag mod IS, og det har di­rek­te kon­se­kven­ser på slag­mar­ken, hvor fle­re og fle­re kri­ge­re de­ser­te­rer fra ter­r­or­be­va­e­gel­sen. Det si­ger Pe­ter Ger­sten til fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er, her­i­blandt bri­ti­ske Daily Mail.

Sam­ti­dig si­ger ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­nings­kil­der i Pen­ta­gon til Was­hin­g­ton Post, at til­slut­nin­gen af uden­land­ske kri­ge­re er fal­det fra godt 2.000 om må­ne­den sid­ste år til 200 om må­ne­den i år.

Og de tal vir­ker me­get sand­syn­li­ge. Det vur­de­rer Lars Cra­mer-Lar­sen, ober­st­løjt­nant og mi­li­ta­e­r­a­na­ly­ti­ker ved For­svar­sa­ka­de­mi­et med spe­ci­a­le i Mel­le­mø­sten og den sy­ri­ske bor­ger­krig.

»Det ha­en­ger sam­men med de re­sul­ta­ter, som den ve­st­li­ge ko­a­li­tion kan frem­vi­se. Den med­vind, Is­la­misk Stat hav­de for ba­re et år si­den, er helt for­s­vun­det nu, og det er ble­vet knap så til­lok­ken­de for man­ge uden­land­ske kri­ge­re at til­slut­te sig dem,« si­ger Lars Cra­mer-Lar­sen.

Iføl­ge Lars Cra­mer-Lar­sen er det ef­fek­ten af ko­a­li­tio­nens bom­be­an­greb,

April 2010:

der nu vi­ser sig ty­de­ligt på slag­mar­ken og i Is­la­misk Stats bag­land.

»Det har isa­er hand­let om at ska­e­re de­res for­sy­nings­linjer over, så de ik­ke har et sam­men­ha­en­gen­de om­rå­de, så de kan flyt­te per­so­nel og ma­te­ri­el fra for ek­sem­pel høj­bor­gen Raqqa i Sy­ri­en til Mo­sul i Irak. Og det er lyk­ke­des langt hen ad vej­en. Man an­slår, at IS på halvan­det år har tabt 40 pro­cent af sit om­rå­de i Irak, og de an­slås at ha­ve tabt 1020 pro­cent af de­res om­rå­de i Sy­ri­en,« for­kla­rer Lars Cra­mer-Lar­sen.

Ter­r­or­be­va­e­gel­sen kun­ne i lang tid fast­hol­de en sta­bil indtje­ning via si­ne oliekil­der i det nord­li­ge Irak, men den tid­li­ge­re så vels­mur­te pen­ge­ma­ski­ne har få­et stuk­ket nog­le al­vor­li­ge ka­ep­pe i hju­le­ne, for­kla­rer Lars Cra­mer-Lar­sen.

»IS har tid­li­ge­re haft lan­ge ko­lon­ner af last­bi­ler med olie ud af Sy­ri­en og Irak, men dem har ko­a­li­tio­nen bom­bet. Og nu, hvor IS har mi­stet om­rå­der i Sy­ri­en, der gra­en­ser op til Tyrkiet, så har de og­så mi­stet mu­lig­he­der for at af­sa­et­te oli­en. Fle­re ef­ter­ret­nings­kil­der pe­ger på, at de har sva­ert ved at be­ta­le løn til de­res kri­ge­re nu, og det ty­der på, at den ind­sats, der var må­l­ret­tet de­res pen­ge­ma­ski­ne, vir­ker,« for­kla­rer han. For­svin­der ik­ke helt Hvis pres­set på IS fort­sa­et­ter, så vil det sel­vud­råb­te ka­li­fat på land­jor­den va­e­re for­tid om nog­le år. Det for­ud­ser Lars Cra­mer-Lar­sen.

»Mo­sul for­ven­tes at va­e­re ge­nero­bret af de iraki­ske styr­ker i lø­bet af i år, og IS er og­så pres­set i Sy­ri­en af As­sads styr­ker. Med det sagt, så tror jeg ik­ke, at IS for­svin­der helt. Vi ser fle­re grup­per i Nord­afri­ka og i Li­by­en, der sva­er­ger tro­skab til Is­la­misk Stat, så de­res ra­ek­ke­vid­de er stor. Det, vi vil kom­me til at se, er et IS, der bru­ger en me­re asym­me­trisk krigs­fø­rel­se, hvor de ka­em­per me­re som en tra­di­tio­nel ter­r­or­be­va­e­gel­se uden de­ci­de­ret ter­ri­to­ri­um og styr­ker på land­jor­den,« si­ger Lars Cra­merLar­sen.

Ju­ni 2014:

Da­ma­s­kus Så me­get ter­ri­to­ri­um har IS tabt i 2015 SAU­DI-ARA­BI­EN

IS ero­brer Mo­sul og Tik­rit i det nord­li­ge Irak, og den iraki­ske re­ge­ring be­der USA om hja­elp. Ter­r­or­be­va­e­gel­sen sid­der på et sam­men­ha­en­gen­de lan­d­om­rå­de fra det nor­døst­li­ge Sy­ri­en ind i det nord­li­ge og ve­st­li­ge Irak langs Ti­gris og Eufrat-flo­der­ne.

IS tag gre­bet på det tun hvor 38 men­nesk ve­st­li­ge turi­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.