MMENBRUD

BT - - NYHEDER - GRAFIK: Fa­ger­heim, Öberg/Fo­to: Reu­ters/AFP/Strin­ger/EPA

dad 2014 AU­GUST 2014 2013

Den dan­ske fre­elan­ce­fo­to­graf Da­ni­el Rye Ot­to­sen

ger an­sva­ret for ter­r­or­an­ne­si­ske fe­ri­e­resort Sous­se, ker bli­ver dra­ebt, de fle­ste I be­gyn­del­sen af au­gust 2014 blev fle­re tu­sin­de kur­di­ske ira­ke­re fra ya­zi­di­mi­no­ri­te­ten ja­get på flugt på Sinjar-bjerget i det nord­li­ge Irak. Her lå ya­zi­di­er­ne i fle­re da­ge i 40 gra­ders var­me uden ad­gang til vand og mad. Ya­zi­di­er­ne var dre­vet på flugt til bjerget, for­di IS hav­de ind­ledt en of­fen­siv i det nord­li­ge Irak, og de blev stil­let over for et gru­somt ul­ti­ma­tum af ter­r­or­be­va­e­gel­sen: kon­ver­ter til is­lam el­ler bliv slå­et ihjel. Un­der belejringen ka­ste­de ame­ri­kan­ske styr­ker nød­hja­elp ned til de flyg­ten­de ya­zi­di­er. Se­ne­re kun­ne kur­di­ske styr­ker med hja­elp fra det ame­ri­kan­ske mi­li­ta­er be­fri de man­ge tu­sin­de ya­zi­di­er. Ma­end og ae­l­dre blev slå­et ihjel, mens IS tog kvin­der­ne som sex-sla­ver til si­ne kri­ge­re. I 2014 be­gynd­te IS at ud­bre­de de­res ond­skab gen­nem so­ci­a­le me­di­er. Mens dan­ske Da­ni­el Rye var et af de hel­di­ge ve­st­li­ge gids­ler, der over­le­ve­de at bli­ve kid­nap­pet af IS, så led den ame­ri­kan­ske jour­na­list Ja­mes Foley en an­der­le­des tragisk ska­eb­ne. Han blev ta­get til fan­ge af IS i det nord­ve­st­li­ge Sy­ri­en, på gra­en­sen til Tyrkiet 22. novem­ber 2012, da en grup­pe be­va­eb­ne­de ma­end sla­eb­te ham ind i en bil.

Halshugningen af Ja­mes Foley var sam­ti­dig en af de før­ste sa­ger, der for al­vor gav om­ver­de­nen et ind­blik i Is­la­misk Stats bruta­li­tet, og som gav ter­r­or­be­va­e­gel­sen stor da­ek­ning i me­di­er­ne.

Be­va­eb­ne­de med ka­las­h­ni­kov-ri­f­ler og bom­be­ba­el­ter an­gri­ber mi­li­tan­te med til­knyt­ning til IS spil­le­ste­det Ba­ta­clan, fle­re ca­fe­er og det fran­ske na­tio­nalsta­dion i Pa­ris. 130 men­ne­sker dør i an­gre­be­ne. Is­la­misk Stat be­gynd­te i 2013 at kid­nap­pe folk fra Ve­sten.

sad som gidsel hos Is­la­misk Stat i Sy­ri­en i me­re end et år, 398 da­ge helt pra­e­cis. Han op­le­ve­de bå­de sult og tor­tur un­der sit fan­gen­skab. Da­ni­el Rye rej­ste til Sy­ri­en i maj 2013, hvor han vil­le do­ku­men­te­re det sy­ri­ske folks hver­dags­liv un­der bor­ger­kri­gen, men han blev kid­nap­pet min­dre end et døgn ef­ter, han var an­kom­met til lan­det. De vold­som­me op­le­vel­ser i IS-fan­gen­ska­bet er be­skre­vet i DR-kor­re­spon­den­ten Puk Dams­gårds bog, ’Ser du må­nen, Da­ni­el’. Af den­ne frem­går det blandt an­det, hvor­dan Da­ni­el Rye i ka­el­de­ren un­der et ned­lagt bør­ne­ho­spi­tal blev la­en­ket til ra­di­a­to­rer og tvun­get til at stå i ustrakt po­si­tion med ha­en­der­ne over ho­ve­d­et i fle­re døgn i tra­ek, li­ge­som han fik elek­tri­ske stød af si­ne fan­ge­vog­te­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.