Egej­stret’

BT - - NYHEDER -

end en time ef­ter at Omar El-Hus­se­in hav­de skudt og dra­ebt den jø­di­ske vagt Dan Uzan ved 01-ti­den. De kind­kys­se­de, kram­me­de hin­an­den, og Ibra­him Ab­bas hu­sker, at hans ven vir­ke­de be­gej­stret.

»Jeg var må­l­løs. Jeg spurg­te ik­ke, hvem han hav­de skudt. Jeg var li­ge­som glad. Han var min bror. Jeg vil­le ik­ke ha­ve, han skul­le dø,« sag­de Ab­bas, da han i går af­gav sin for­kla­ring København By­ret.

Sva­re­ne kom i af­brud­te sa­et­nin­ger, nog­le gan­ge blot enkelte ord. Den 23-åri­ge Ab­bas ka­em­pe­de ty­de­ligt for at gø­re sig for­stå­e­lig på dansk for an­kla­ge­ren.

»Jeg hav­de slet ik­ke reg­net med, at han vil­le la­ve en ny ak­tion. Jeg var bå­de glad for, at han var uskadt og så­dan ‘hvad fuck har han la­vet’,« sag­de Ab­bas, der sad til­ba­gela­e­net i den sor­te skal­stol iført en lang, sort uld­frak­ke og spid­se laks­ko. Gri­ne­de ad ter­r­or­an­gre­bet I går blev der og­så vist en op­sigtsva­ek­ken­de sort-hvid over­våg­nings­vi­deo fra net­caféen på ter­r­or­nat­ten, hvor man ty­de­ligt kan se, at den 22-åri­ge Omar El-Hus­se­in står og be­ret­ter om no­get vold­somt for Ibra­him Ab­bas og den yng­ste af de til­tal­te, Li­ban El­mi. Han fa­eg­ter med ar­me­ne og pe­ger mod tin­din­gen, og bag­ef­ter ser man Ibra­him Ab­bas gri­ne.

»Hvor­for sy­nes du, at det er sjovt, at to be­tjen­te er fal­det? De er jo sprun­get for de­res liv,« spurg­te an­kla­ge­ren med hen­vis­ning til de to be­tjen­te, der blev ramt af skud ved sy­na­go­gen.

»Han sag­de det på en sjov må­de. Han la­ve­de stem­mer,« for­tal­te Ab­bas i ret­ten.

Trods de gen­tag­ne mø­der med Omar El-Hus­se­in på ter­r­or­da­gen, så na­eg­te­de Ibra­him Ab­bas, at han hav­de vi­den om, at hans ven vil­le be­gå ter­ror.

»Det var ik­ke så­dan, han for­tal­te, at han vil­le ud at slå nog­le men­ne­sker ihjel ved sy­na­go­gen,« spurg­te hans for­svar­sad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen.

»Nej. Over­ho­ve­det ik­ke,« sva­re­de Ab­bas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.