’Hy­pen om gluten skub­be­de mig va­ek’

BT - - NYHEDER - FO­TO: NILS MEILVANG

Da hy­pen om gluten og ma­el­ke­al­ler­gi ram­te Dan­mark i 00er­ne, var Li­ne Hvi­id el­lers den før­ste til at døm­me det ’som no­get fis’. Til trods for at hun fak­tisk led af for­dø­jel­ses­pro­ble­mer og ek­sem.

»Men jeg ta­enk­te slet ik­ke over, at det kun­ne hja­el­pe mig,« si­ger hun.

I barn­dom­men led Li­ne Hvi­id af al­ler­gi og ast­ma. I ung­domsår­e­ne bum­ser og dår­lig fordøjelse. Som vok­sen kun­ne hun fø­je tand­køds­be­ta­en­del­se og hor­mon­syg­dom til ra­ek­ken af ge­ner. Alt sam­men til trods for at hun stort set spi­ste ef­ter de of­fi­ci­el­le ko­stan­be­fa­lin­ger. Og da hun i 20er­ne gik til sin la­e­ge med for­dø­jel­ses­pro­ble­mer, fik hun ba­re at vide, at hun skul­le spi­se fle­re fi­bre. Det gjor­de in­gen for­skel.

»Så par­ke­re­de jeg for­dø­jel­ses­pro­ble­mer­ne og gav stress skyl­den,« si­ger hun. Ste­nal­de­kost Først for fi­re år si­den be­gynd­te hun at spi­se ste­nal­der­kost fem da­ge om ugen, for­di hun hav­de pro­ble­mer med va­eg­ten og ener­gi­ni­veau­et. Og selv om hun spi­ste ka­nels­neg­le og cook­i­es i we­e­ken­den, så op­le­ve­de hun fak­tisk, at fordøjelse blev bed­re. Test og nye kostva­ner »Jeg over­ve­je­de kort: mon der er no­get med mig og gluten. Men al hy­pen om­kring gluten skub­be­de mig va­ek,« si­ger hun.

Hun kun­ne dog ik­ke ig­no­re­re, at ste­nal­der­ko­sten - uden gluten - hav­de en po­si­tiv ef­fekt. Hen­des egen la­e­ge kun­ne kun til­by­de en test for cøliaki. Og da Li­ne Hvi­id for­slog glu­ten­sen­si­ti­vi­tet, sva­re­de den el­lers sø­de la­e­ge, at det lød ’al­ter­na­tivt’. Når det er en livs­stil, kan man jo ba­re va­el­ge det fra, hvis jeg ger­ne li­ge vil spi­se en rom­kug­le Der­for søg­te Li­ne Hvi­id på net­tet ef­ter laeger, der be­hand­le­de glu­ten­sen­si­ti­ve. Hun fandt én la­e­ge i Dan­mark.

I for­lø­bet hos la­e­gen fik hun ta­get cir­ka 15 blod­prø­ver, sva­re­de på spør­ge­ske­ma om eg­ne og fa­mi­li­ens syg­dom­me, skrev dag­bog hver dag og fik en li­ste med ting, hun ik­ke måt­te spi­se. La­e­gen be­kra­ef­te­de, at hun var glu­ten­sen­si­tiv. En di­ag­no­se, der aen­dre­de hen­des nye kostva­ner fra at va­e­re et livs­stilsvalg til et spørgs­mål om at und­gå syg­dom.

»Når det er en livs­stil, kan man jo ba­re va­el­ge det fra, hvis jeg ger­ne li­ge vil spi­se en rom­kug­le,« si­ger hun.

Det kra­e­ver og­så lidt for­ar­bej­de, når man spi­ser på re­stau­rant el­ler hos an­dre. Men når hun forta­el­ler folk på en pa­en må­de, at hun vir­ke­lig ik­ke vil va­e­re til be­sva­er men ik­ke kan tå­le gluten, så hja­el­per det på folks skep­sis.

»Jeg har jo al­drig øn­sket at va­e­re hyste­risk.« Føl­gen­de symp­to­mer har pro­fes­sor David San­ders kon­sta­te­re­tr i si­ne stu­di­er hos per­so­ner med non-cøliaki glu­ten­sen­si­ti­vi­tet Op­pu­stet­hed ..................................... 72-87% Ma­ve­s­mer­ter el­ler -ube­hag ..67-83 % Mang­len­de triv­sel ................................. 68 % Tra­et­hed ................................................. 23-64 % Ho­ved­pi­ne ........................................... 22-54 % Di­ar­ré ....................................................... 16-54 % Smer­te i over­krop­pen ........................ 52 % Hjer­netå­ge ........................................... 34-42 % Kval­me ...................................................... 9-44 % Hu­s­ek­sem ............................................... 6-40 % Angst ................................................................ 39 % Uøn­sket synk­ning af luft ................. 36 % Ga­stroøso­fa­gal re­fluk­syg­dom ...32 % Fø­lel­ses­løs­hed i mus­k­ler ............ 6-32 % Bli­ster i mun­den ..................................... 31 % Led og mu­skel­s­mer­ter .................. 8-31 % For­stop­pel­se ..................................... 24-28 % AEn­dretP af­fø­rings­ev­ner .................. 27 % Va­egt­tab ........................................................ 25 % De­pres­sion .......................................... 15-22 % Da­ta stam­mer fra for­skel­li­ge stu­di­er. Kilde: ’Gluten At­ta­ck’ af David San­ders Føl­gen­de symp­to­mer har An­ne Buus, al­ler­gila­e­ge i Aar­hus, bl.a. set hos per­so­ner med non-cøliaki glu­ten­sen­si­ti­vi­tet Kol­de ha­en­der og fød­der Op­pu­stet ma­ve Kraf­ti­ge men­stru­a­tions­mer­ter Veks­len­de af­fø­ring Dår­lig triv­sel Ma­ve­s­mer­ter For­stop­pel­se Led- og mu­skel­s­mer­ter In­kon­ti­nens Kon­cen­tra­tions- og hukom­mel­ses­pro­ble­mer Uro Sen ta­le Al­ler­gi Hud­symp­to­mer Psy­ki­ske symp­to­mer Dår­lig nat­te­søvn Au­toim­mu­ne syg­dom­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.