Bryst­kra­eft­pa­tien­ter får over­flø­di­ge strå­ler

BT - - NYHEDER -

KRAEFTBEHANDLING Når kvin­der med bryst­kra­eft er ble­vet ope­re­ret, bli­ver de i dag be­hand­let med ti strå­le­be­hand­lin­ger me­re end nød­ven­digt. Det er re­sul­ta­tet af et stu­die fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, der bli­ver pra­e­sen­te­ret lørdag på en kon­fe­ren­ce for kra­eft­la­e­ger. Det skri­ver DR Østjyl­land. I dag skal pa­tien­ten gen­nem 25 strå­le­be­hand­lin­ger ef­ter sin ope­ra­tion. Stu­di­et vi­ser, at 75 pro­cent af pa­tien­ter­ne kan få kla­ret de­res strå­le­be­hand­ling på 15 gan­ge.

»Gra­den af bi­virk­nin­ger er ik­ke på­vir­ket af, om kvin­den har få­et 15 el­ler 25 be­hand­lin­ger, og det be­ty­der, at vi kan kor­te det sam­le­de be­hand­lings­be­løb ned fra fem til tre uger,« si­ger over­la­e­ge Bir­git­te Of­fer­sen til DR Østjyl­land.

Stu­di­et er fo­re­ta­get blandt tu­sind­vis af dan­ske kvin­der, og det kan må­ske få virk­ning for li­ge så man­ge. I alt får 4500 per­so­ner hvert år stil­let en bryst­kra­eft­di­ag­no­se. Sva­e­re­re med sto­re bryster Iføl­ge Bir­git­te Of­fer­sen vil om­kring 600 per­so­ner ale­ne i Re­gion Midtjyl­land kun­ne spa­res for de ti strå­le­be­hand­lin­ger. Det er stråle­ud­val­get i Dansk Brystcan­cer­grup­pe, der står bag forsk­nin­gen le­det af Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Sam­ti­dig vi­ser stu­di­et, at bry­stets stør­rel­se er en af­gø­ren­de fak­tor for, hvor ge­ne­ret kvin­den se­ne­re vil bli­ve af ska­der ef­ter strå­le­be­hand­lin­gen.

Jo stør­re bryster, jo stør­re er ri­si­ko­en, skri­ver uni­ver­si­tets­ho­spi­ta­let og Aar­hus Uni­ver­si­tet i en fa­el­les pres­se­med­del­el­se. I pres­se­med­del­el­sen de­fi­ne­res et stort bryst som en C-skål el­ler der­over.

Iføl­ge Bir­git­te Of­fer­sen skyl­des det, at det er sva­e­re­re at få en ja­evn do­sis­for­de­ling af strå­le­be­hand­lin­gen i et stør­re bryst i for­hold til et lil­le bryst.

Over 70 pro­cent af pa­tien­ter med bryst­kra­eft får i dag bryst­be­va­ren­de ope­ra­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.