Mi­ni­ste­ren der ik­ke vil­le me­re

BT - - NAVNE - Så­dan lø­ser du Su­do­ku: Løs­nin­ger fra i går:

50 ÅR I MOR­GEN Det er sa­ed­van­ligt, at en af­gå­en­de mi­ni­ster får pa­e­ne ord med på vej­en fra mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ments­chef ved en mi­ni­ste­ri­el skif­te­dag. Al­li­ge­vel er det va­erd at be­ma­er­ke, hvad Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ments­chef Ul­rik Vester­gaard Knud­sen sag­de til Chri­sti­an Fri­is Bach, da sidst­na­evn­te i novem­ber 2013 tak­ke­de af som mi­ni­ster: »At du går af, si­ger me­get om dit for­mat. Du er en mand med hø­je ide­a­ler, du er ly­nen­de in­tel­li­gent, og du har le­ve­ret en im­po­ne­ren­de re­sul­tat­lis­te,« sag­de Ul­rik Vester­gaard Knud­sen i sin af­skedsta­le til Fri­is Bach. Når jeg ser på no­get af det, dan­ske po­li­ti­ke­re bli­ver ud­sat for, så må jeg si­ge, at jeg sy­nes, at det er me­get barsk

For­ud for ta­len var gå­et et be­ma­er­kel­ses­va­er­digt for­løb, der hav­de in­vol­ve­ret tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sens rej­se­va­ner for en or­ga­ni­sa­tion, de fa­er­re­ste dan­ske­re hav­de hørt om. Fri­is Bach var som ud­vik­lings­mi­ni­ster en af ho­ved­per­so­ner­ne, og da det kom frem, at han Nem hav­de gi­vet ukor­rek­te op­lys­nin­ger til Fol­ke­tin­get og of­fent­lig­he­den, tog han kon­se­kven­sen og for­lod mi­ni­sterjob­bet. Far­vel til po­li­tik Ik­ke kun Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ments­chef ro­ste Chri­sti­an Sva­er Dit svar: Fri­is Ba­chs for­mat, man­ge hyl­de­de hans moral­ske ha­bi­tus. Iblan­det ro­sen var imid­ler­tid og­så en un­dren, og hos vis­se li­ge­frem en af­stands­ta­gen. For sa­gen var, at det var em­beds­ma­en­de­ne i mi­ni­ste­ri­et, der hav­de fejl­in­for­me­ret de­res mi­ni­ster, og der­for bur­de Fri­is Bach ik­ke va­e­re gå­et, lød ana­ly­sen. Fle­re men­te end­da, at hans af­gang kun­ne tol­kes som et tegn på, at han ik­ke var mo­den til det po­li­ti­ske liv, som det ud­spil­les på Slots­hol­men. Her må selv de re­ne ac­cep­te­re, at al­ting ik­ke er rent.

To år blev det til som mi­ni­ster for Fri­is Bach, hvor han nå­e­de fi­ne re­sul­ta­ter, her­un­der en ny lov om in­ter­na­tio­nalt ud­vik­lings­sam­ar­bej­de og en ny ud­vik­lings­stra­te­gi, der hav­de bred op­bak­ning i Fol­ke­tin­get. In­den ti­den i po­li­tik nå­e­de den agro­nom­ud­dan­ne­de Fri­is Bach bå­de at va­e­re in­ter­na­tio­nal chef i Fol­kekir­kens Nød­hja­elp, for­mand for Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke, lek­tor i in­ter­na­tio­nal øko­no­mi og ud­vik­ling på Den Kgl. Ve­te­ri­na­er- og Land­bo­højsko­le og rå­d­gi­ver for da­va­e­ren­de Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. EU-kom­mis­sa­er Con­nie He­de­gaard.

Et halv år ef­ter mi­ni­ster­far­vel­let for­lod han dansk po­li­tik igen, da han sag­de ja til at bli­ve FN-un­der­ge­ne­ral­se­kre­ta­er og le­der af FNs Øko­no­mi­ske Kom­mis­sion for Eu­ro­pa (UNECE) i Genève. I et in­ter­view i DJØF-bla­det sag­de han for ny­lig, at han ik­ke sav­ner po­li­tik:

»Når jeg ser på no­get af det, dan­ske po­li­ti­ke­re bli­ver ud­sat for, så må jeg si­ge, at jeg sy­nes, at det er me­get barsk. Der­for er der ik­ke no­get at si­ge til, at det er sva­ert at få folk til at stil­le op i dag. De per­son­li­ge om­kost­nin­ger er for sto­re.«

Chri­sti­an Fri­is Bach har net­op fejret sølv­bryl­lup med sin ko­ne Ka­rin Fri­is Bach. De har tre børn og dri­ver sam­men et min­dre øko­lo­gisk land­brug ved Gan­lø­se. Her hå­ber fød­sel­a­ren, at han igen kan få kø­er og får, når han en dag ven­der til­ba­ge til Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.