Lå i ko­ma i 25 da­ge

BT - - TV -

TERRROR kort tid ef­ter, at to ter­r­o­ri­ster de­to­ne­re­de spra­eng­stof­fer i Bruxel­les luft­havn den 22. marts.

15 per­so­ner dø­de, da de to ter­r­o­ri­ster Ibra­him El-Ba­kra­oui og Na­jim Laa­chra­oui de­to­ne­re­de de­res kuf­fer­ter, der var fyldt med spra­eng­stof­fer. En time se­ne­re blev og­så Ma­el­be­ek me­tro-sta­tion i Bruxel­les ud­sat for ter­ror, hvor 22 per­so­ner blev dra­ebt. En af de hel­di­ge Kvin­den på bil­le­det, den 42-åri­ge in­di­ske stewar­des­se Nid­hi Chap­he­kar, var dog en af de hel­di­ge, der ik­ke mi­ste­de li­vet.

Fly­sel­ska­bet Jet Airways, hvor hun har va­e­ret an­sat i 15 år, med­del­te kort ef­ter ulyk­ken, at Nid­hi Chap­he­kar var kom­met i be­hand­ling på et ho­spi­tal, men at man ik­ke kend­te yder­li­ge­re til hen­des til­stand.

Nu vi­ser det sig dog, at Nid­hi Chap­he­kars til­stand til­sy­ne­la­den­de var va­er­re, end hvad de fle­ste nok har tro­et. For selv om hun ser for­hold­vis uskadt ud og ved be­vidst­hed på bil­le­det, så var hun al­li­ge­vel så med­ta­get, at hun ef­ter­føl­gen­de blev lagt i kun­stig ko­ma. Det skri­ver den bri­ti­ske avis Daily Mail, der har talt med kvin­dens mand Ru­pe­sh.

Nid­hi Chap­he­kar lå an­gi­ve­ligt i ko­ma i 25 da­ge, in­den hun åb­ne­de si­ne øj­ne, forta­el­ler hen­des mand til me­di­et. 34 dra­eb­te »Hun åb­ne­de si­ne øj­ne, kig­ge­de på mig og smi­le­de. Jeg sag­de til hen­de, at alt nok skul­le gå godt nu. Hun har og­så talt i telefon med vo­res børn,« forta­el­ler man­den, der har vå­get ved

SO­LEN I DAG MÅ­NEN I DAG

sin ko­nes si­de i de 25 da­ge.

Par­ret har sam­men to børn, men det vi­des end­nu ik­ke, hvor­når de kan få de­res mor hjem igen. Hun hav­de an­gi­ve­ligt for­bra­en­din­ger på 15 pro­cent af krop­pen.

»Selv­om de fle­ste min­dre ope­ra­tio­ner al­le­re­de er ud­ført, så har vi ik­ke no­get klart bil­le­de af, hvor lang tid be­hand­lin­gen vil va­re,« si­ger Ru­pe­sh til Daily Mail. ´

Han forta­el­ler og­så, at han ik­ke er sik­ker på, at hans ko­ne ved, hvor man­ge da­ge hun har va­e­ret i ko­ma. Og folk om­kring hen­de har hel­ler ik­ke for­talt om ter­r­or­an­gre­bet.

Nid­hi Chap­he­kar var an­kom­met til luft­hav­nen kort før, at an­gre­be­ne fandt sted. Hun skul­le med et fly til New York i USA.

I alt blev 34 per­so­ner dra­ebt ved ter­r­or­an­gre­be­ne i Bruxel­les. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de : 30 Nem: 5, Mel­lem: 40, Sva­er: 44

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.