’When doves cry’

BT - - FESTIVAL-SOMMER -

Det be­gyn­der med en vild, skri­gen­de gu­i­tar­so­lo. Den fa­der dog hur­tigt ud, mens et ty­pisk Prin­ce’sk funky skram­le­kas­se-be­at ta­ger over. Til­ba­ge i 1984 blev num­me­ret ’When Doves Cry’ sa­lig Prin­ces før­ste ver­dens­hit. MAN­GE DAN­SKE FESTI­VA­LER af­slut­tes med vil­de fug­leskrig - isa­er er den før­ste mor­gen ef­ter sid­ste kon­cert på Roskil­de Festi­val ble­vet sy­no­nym med forta­el­lin­gen om må­gers jagt på fø­de i de man­ge ef­ter­lad­te tel­te, sovepo­ser, tøj og an­det af­fald. SÅ­DAN BLI­VER DET sik­kert og­så i år. Med­min­dre festi­val­le­del­sens man­ge be­stra­e­bel­ser på at mo­ti­ve­re pu­bli­kum til at ta­ge sit skrald med sig hjem en­de­lig ba­e­rer frugt. Vel bli­ver en stor del af de na­evn­te ef­ter­la­den­ska­ber sor­te­ret og tel­te m.v. gen­brugt i eg­ne af ver­den, hvor der er brug for det. Men det gør ik­ke det util­ta­len­de res­sour­ce­spild min­dre gro­tesk.

Slet ik­ke i år. Sam­me festi­val ind­le­des ons­dag den 29. ju­ni med Sy­ri­an Na­tio­nal Or­che­stra for Ara­bic Mu­sic, hvis med­lem­mer i dag bor i fle­re for­skel­li­ge eu­ro­pa­ei­ske lan­de, ef­ter de er flyg­tet fra kri­gen i Sy­ri­en. Or­ke­stret le­des af al­si­di­ge Da­mon Al­barn. Det bli­ver sik­kert fest­ligt. BOOKINGEN AF DET­TE or­ke­ster er selvsagt et po­li­tisk sta­te­ment fra Roskil­de. Li­ke it or not. Og mon ik­ke en del af

på festi­va­len bli­ver be­hand­lin­gen af de sy­re­re, der og­så til den tid vil va­e­re på flugt.

En del af den sam­ta­le kun­ne pas­sen­de bru­ges til at se in­dad. AL for­an­dring i ver­den be­gyn­der med én selv.

11 mio. sy­ri­ske flygt­nin­ge i lan­de som Tyrkiet og Gra­e­ken­land mang­ler blandt me­get an­det tøj og tel­te at bo i. DET ER FOR kvalmt at ta­en­ke på, at en festi­val, der di­rek­te el­ler in­di­rek­te be­gyn­der med støt­te til dis­se flygt­nin­ge, igen kan en­de med, at man må smi­de dan­ske cur­ling­børns tel­te og tøj ud for et to­cif­ret mil­li­onbe­løb. Det er for kvalmt at ta­en­ke på, at en festi­val, der di­rek­te el­ler in­di­rek­te be­gyn­der med støt­te til dis­se flygt­nin­ge, igen kan en­de med, at man må smi­de dan­ske cur­ling­børns tel­te og tøj ud for et to­cif­ret mil­li­onbe­løb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.