Al­ler­fe­de­ste

BT - - FESTIVAL-SOMMER -

Al­le fem te­e­na­ge­re nik­ker og brum­mer be­kra­ef­ten­de.

Kri­sti­ne: »Der var ik­ke no­gen pro­ble­mer med no­get. In­di­mel­lem sad de voks­ne og­så ba­re og drak en øl og snak­ke­de, mens vi ba­re kun­ne gå hen, hvor vi hav­de lyst.«

Lau­ra: »Ja, det var me­get frit. Vi kun­ne gå rundt over alt, hvor vi vil­le, el­ler cyk­le en tur ned til hav­nen. Vi skul­le ba­re li­ge forta­el­le, hvor vi gik hen.« for me­get. Men o.k., det vi­ste jo ba­re, at de voks­ne og­så hav­de det sjovt.« ’En uge i telt er lidt for lang tid’ Så te­e­na­ger­ne og de­res fa­mi­li­er dra­ger af­gjort af sted til Sam­sø igen til som­mer. Den­ne gang i et le­jet som­mer­hus, fem ki­lo­me­ters cy­kel­tur fra festi­va­l­om­rå­det, sup­ple­ret med et telt el­ler to på festi­va­lens cam­ping­plads. Så den del af festi­valstem­nin­gen bli­ver bi­be­holdt.

»Det pas­ser fint for mig, for jeg har al­drig va­e­ret den sto­re telt­ty­pe,« si­ger Kri­sti­ne.

»En uge i telt var lidt lang tid sid­ste år, men vi ta­ger sik­kert en en­kelt over­nat­ning el­ler to i tel­tet til som­mer, for det hø­rer li­ge­som med.«

På Sam­sø Festi­val 2016 gla­e­der te­e­na­ger­ne sig for ti­den mest til Dizzy Mizz Lizzy, Nik & Jay, Chri­stop­her og - nok en gang - Ras­mus Se­e­bach. FREM­TI­DEN Over­ord­net set var Sam­sø Festi­val 2015 al­ler­mest fed hyg­ge til­sat en lil­le ap­pe­titva­ek­ker af fest og fri­hed i de vor­den­de ung­doms­sind. Og jo, te­e­na­ger­ne har få­et mod på me­re. På bå­de Sam­sø og Sja­el­land og med el­ler uden de voks­ne. Kas­per, der bli­ver myn­dig sidst på året, over­ve­jer, om han skal ha­ve sin Roskil­de Festi­val-de­but al­le­re­de til som­mer.

»Man­ge af mi­ne ven­ner skal på Roskil­de til som­mer og har spurgt, om jeg vil med. Der kom­mer hip­hopog rap­nav­ne som Wiz Kha­li­fa og Si­vas, som jeg ger­ne vil se, men det fin­der jeg ud af hen ad vej­en,« si­ger Kas­per.

Og­så Lau­ra har gjort sig nog­le tan­ker om blandt an­det Roskil­de Festi­val:

»Ef­ter at ha­ve va­e­ret på festi­val og set så man­ge kon­cer­ter og fun­det ud af, hvor­dan det er, så får man og­så lyst til at op­le­ve fle­re kon­cer­ter, sy­nes jeg. Det har va­e­ret en me­ga­fed fø­lel­se at prø­ve det, og vo­res tur til Sam­sø har hel­dig­vis ik­ke skra­emt os fra at ta­ge på festi­val.«

»Men jeg kun­ne og­så godt ta­en­ke mig at ta­ge på festi­val uden fora­el­dre. Må­ske sam­men med mi­ne ven­ner på Roskil­de Festi­val,« hå­ber Lau­ra, der promp­te bak­kes op af Kri­sti­ne:

»Og­så jeg. Jeg har en af­ta­le med mi­ne ve­nin­der om, at vi skal på Roskil­de Festi­val sam­men, når vi bli­ver gam­le nok.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.