Ro­ck i ’vand­kan­ten’

BT - - FESTIVAL-SOMMER -

JYL­LAND I we­e­ken­den 9.-11. ju­ni sti­ger ind­byg­ger­tal­let i Har­boø­re til na­e­sten det tredob­bel­te. Man - isa­er kø­ben­hav­ne­re - ta­ler om den råd­ne ba­nan. Men på festi­val­fron­ten er ba­na­nen sta­dig gul, frisk og fuld af frugt. Ale­ne langs den jy­ske ve­st­kyst - fra hip­ster­festi­va­len Thi­sted Ali­ve til Tøn­der i syd. Midti­mel­lem lig­ger bl.a. Ha­ze over Haarum.

»Ha­ze over Haarum-festi­va­len er ble­vet en af årets stør­ste kul­tur­be­gi­ven­he­der på eg­nen,« si­ger festi­va­lens tals­mand Bjar­ne Jakobs­gaard.

Ha­ze over Haarum - blandt ven­ner om­talt som ’Ha­ze’ el­ler på jysk jar­gon ’AE’ Hør­rm-fest’ - be­gynd­te i 1980 på et are­al på Haarum (ud­ta­les

ved fjor­den øst for Har­boø­re by, her­af nav­net Ha­ze over Haarum. I dag lig­ger den på Staus­holm, ca. midt mel­lem Har­boø­re by og Haarum.

Iføl­ge Jakobs­gaard kan en år­sag til, at festi­va­len har for­må­et at hol­de sig i li­ve i 36 år, va­e­re, at man­ge fr­af­lyt­te­re ven­der hjem i festi­val-we­e­ken­den for at fe­ste.

»Nog­le vil om­ta­le Ha­ze som en stor fa­et­ter og ku­si­ne-fest. Vi er sam­lings­punkt for man­ge un­ge, der er rejst ud fra vo­res om­rå­de for at stu­de­re, for så at kig­ge hjem igen til festi­va­len. På den må­de med­vir­ker vi må­ske til, at nog­le flyt­ter til­ba­ge til vo­res egn - ’vand­kants­dan­mark’ - igen og hol­der liv i vo­res er­hvervs­liv. Vi be­stra­e­ber os og­så på at bru­ge lo­ka­le le­ve­ran­dø­rer. Det er med til at øge ind­tje­nin­gen i vo­res lo­ka­le om­rå­de,« si­ger Bjar­ne Jakobs­gaard.

Og­så Ha­ze over Haarum har ma­er­ket de se­ne­re års kri­ser, fi­nanskri­sen og kri­sen i pla­de­bran­chen, der har be­ty­det, at kunst­ner­ne for­lan­ger me­re for at op­tra­e­de. Et sti­gen­de an­tal festi­va­ler be­ty­der sam­ti­dig øget kon­kur­ren­ce om de go­de nav­ne. Kri­sen pres­ser »Vi har va­e­ret i øko­no­misk kri­se og har måt­tet er­ken­de, at det ik­ke er så nemt at tra­ek­ke folk til festi­val, som det har va­e­ret. Festi­va­ler og en­dags kon­cer­ter lig­ger som per­ler på en snor og kon­kur­re­rer med hin­an­den. Ugen før vo­res festi­val lig­ger Ski­ve Festi­va­len - og ugen ef­ter Ro­ck i Holste­bro. Sam­me we­e­kend som os kan man op­le­ve Ro­ck un­der Bro­en, Nort­hSi­de i Aar­hus og Nor­dals festi­val,« si­ger Bjar­ne Jakobs­gaard.

’AE’ hørmm fest’ har ned­ju­ste­ret sit bud­get til ca. 4.000 be­sø­gen­de. Tid­li­ge­re, da der var fa­er­re festi­va­ler, kom der op mod 6.000 ga­e­ster.

»Det kra­e­ver en stram øko­no­mi­sty­ring og en hel del be­n­ar­bej­de med sponso­rer. Og så har vo­res mu­sik­boo­k­er Gun­nar Skyt­te op­ar­bej­det et ka­em­pe netva­erk i book­ing­ver­de­nen og for­hand­ler ben­hårdt - der er fak­tisk op­ret­tet en pris i Dansk Li­ve for en pra­e­sta­tion ud over det sa­ed­van­li­ge, der hed­der en ’Gun­nar’, opkaldt ef­ter hr. Skyt­te,« si­ger Jakobs­gaard stolt. Nog­le vil om­ta­le Ha­ze som en stor fa­et­ter og ku­si­ne­fest

Bjar­ne Jakobs­gaard, Ha­ze over Haarum

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.