Den aty­pi­ske aids-ak­ti­vist

BT - - FESTIVAL-SOMMER -

Ro­ck dre­jer sig jo i bund og grund om ka­er­lig­hed og sex

Adam Lam­bert, san­ger

SYG­DOM­MEN Først blev Fred­die Mercury kri­ti­se­ret for at hol­de sin aids­syg­dom hem­me­lig. Men i dag – 25 år se­ne­re – bli­ver Qu­e­en­for­san­ge­ren al­li­ge­vel be­trag­tet som én af de før­ste sto­re aids-ak­ti­vi­ster. »Ja, det be­vi­ser ba­re, at det ik­ke kun er mu­sik­ken, der le­ver vi­de­re ef­ter dø­den. Fred­di­es ska­eb­ne og mod har og­så gjort li­vet let­te­re for mil­li­o­ner af an­dre – bå­de folk med og uden aids.«

Så­dan si­ger den ame­ri­kan­ske for­fat­ter Paul Rus­sell, der i 1995 in­klu­de­re­de Fred­die Mercury i sin bog ’The Gay 100’ - om ver­dens hund­re­de mest ind­fly­del­ses­ri­ge per­so­ner, når det dre­jer sig om ho­mo-kultur.

»Man­ge har be­skyldt Fred­die Mercury for ik­ke at va­e­re me­re åben – først om sin seksu­a­li­tet og si­den sin aids-di­ag­no­se. Men for det før­ste var Fred­die Mercury me­re mo­dig end al­le hans kri­ti­ke­re sam­men­lagt, og for det an­det har hans liv og død haft enorm ind­fly­del­se på ver­dens for­stå­el­se af he­le aids-epi­de­mi­en. Så­le­des var hans brev til of­fent­lig­he­den som en bom­be i den of­fent­li­ge de­bat. Og ti­m­in­gen gjor­de den blot end­nu me­re ef­fek­tiv,« si­ger Paul Rus­sell. Sid­ste hil­sen til fans 21. novem­ber 1991 of­fent­lig­gjor­de Fred­die Mercury via sin ma­na­ger bl.a. dis­se ord:

»Nu bør al­le ken­de sand­he­den. Jeg er te­stet hiv-po­si­tiv, og jeg li­der af aids. Og jeg hå­ber, at al­le vil hja­el­pe mig, mi­ne laeger og al­le de go­de folk, der over he­le klo­den for­sø­ger at fin­de en kur imod den­ne fryg­te­li­ge syg­dom.«

Da­gen ef­ter dø­de Fred­die Mercury med sin go­de ven Da­ve Clark (fra grup­pen Da­ve Clark Fi­ve) ved sin si­de. Og året ef­ter af­holdt de re­ste­ren­de Qu­e­en-med­lem­mer en gi­gan­tisk aids-støt­te­kon­cert ’The Fred­die Mercury Tri­bu­te Con­cert for aids Awa­re­ness’ på Wem­bley Sta­dion i Lon­don.

Her med­vir­ke­de en stjer­ne­ra­ek­ke af kunst­ne­re som Me­tal­li­ca, David Bowie, Led Zep­pel­ins for­san­ger Ro­bert Plant, Elt­on Jo­hn, Guns N’ Ro­ses, Eliza­beth Tay­l­or og Ge­or­ge Mi­cha­el. Ved sam­me lej­lig­hed stif­te­de de re­ste­ren­de Qu­e­en-med­lem­mer og Mercurys na­e­sten ene-ar­ving, Mary Austin, Qu­e­en-for­san­ge­rens egen aids-fond ’Mercury Pho­e­nix Trust’, der si­den har ind­sam­let tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb til forsk­ning og støt­te. Før­ste stjer­ne der dø­de af aids Det­te til­tag in­spi­re­re­de se­ne­re Elt­on Jo­hn til at grund­la­eg­ge sin egen aids­fond. Og ’I’m Still Stan­ding’-stjer­nen, der var Fred­die Mercurys go­de ven, har si­den sagt til Rol­ling Sto­ne:

»Fred­die var den før­ste in­ter­na­tio­na­le ro­ck­stjer­ne, der dø­de af aids. Så det var no­get, der blev lagt ma­er­ke til. Og selv­om han må­ske ik­ke kald­te sig selv bøs­se, så lag­de han al­drig skjul på, hvem han var, og hvem han el­ske­de. Og det er blandt an­det det­te mod, der sta­dig gør Fred­die til så stor en rol­lemo­del.« Nu bør al­le ken­de sand­he­den. Jeg er te­stet hiv-po­si­tiv, og jeg li­der af aids

Fred­die Mercury, da­gen før sin død

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.