Scor­pions

BT - - FESTIVAL-SOMMER -

COPENHELL, REFSHALEØEN, KØBENHAVN, 23. JU­NI

Dan­net: Som te­e­na­ger sy­s­le­de gu­i­ta­rist Ru­dolf Schen­ker i 1960er­nes Han­nover med før-ud­ga­ver af det, der skul­le bli­ve til Scor­pions i 1970 med bl.a. den gu­i­tar­spil­len­de lil­le­bror Mi­cha­el Schen­ker og san­ger Klaus Me­i­ne. Ru­dolf og Me­i­ne er de gen­nem­gå­en­de fi­gu­rer fra den­gang. Før: Gen­nem 1970er­ne gik Scor­pions fra psy­ke­de­lisk prog til hård ro­ck, in­den de i 1980er­ne brød igen­nem glo­balt med de­res me­lo­di­ske heavy me­tal og fa­en­gen­de po­wer­bal­la­der på al­bum som ’Bla­ck­out’ (1982) og ’Love At First Sting ’(1984). Nu: I marts måt­te ban­det af­bry­de en kon­cert i Ham­burg pga. van­ske­lig­he­der med Klaus Me­i­nes stem­mebånd. Han er nu i be­hand­ling, men for­ven­tes dog at bli­ve fit til som­mer­tur­ne­en. I de se­ne­re år har ban­det lagt an til en af­skeds­tur­né, og som­me­rens Copenhell-show – ban­dets før­ste her­hjem­me si­den 1989 – kun­ne på én gang lig­ne stor gen­syns­gla­e­de og et lil­le far­vel.

COPENHELL, REFSHALEØEN, KØBENHAVN, 23. JU­NI OG SAM­MEN MED HOL­LYWOOD VAMPIRES (JOHNNY DEPP, JOE PERRY), FAENGSLET, HOR­SENS, 1. JU­NI.

Dan­net: I De­troit, Mi­chi­gan i USA i 1966 som ban­det Ali­ce Coo­per. Fra 1975 kunst­ner­nav­net for so­li­sten Ali­ce Coo­per. Før: Brød igen­nem i de tid­li­ge 1970ere med sensu­el­le, fa­en­gen­de glam ro­ck-hits som ’I’m Eigh­te­en’, ’Schools Out’ og ’Bil­li­on Dol­lar Ba­bies’. Ali­ce Coo­pers hor­r­or­ma­ske­ring og te­a­tral­ske skra­eks­how har va­e­ret for­bil­le­det for den mest visu­el­le del af heavy me­tal/hard ro­ck-sce­nen si­den 1970er­ne. Nu: Qua sin ma­ske­ring lig­ner 68-åri­ge Ali­ce Coo­per al­tid sig selv op­pe på sce­nen, og hans shows hol­der om­trent sam­me ni­veau som tid­li­ge­re. Han er hel­ler ik­ke fed­tet med le­ve­rin­gen af de gam­le 70er el­ler 80er hits. Og hans se­ne­ste al­bum ’Welco­me 2 My Nigh­t­ma­re’ (2011) er og­så et nik til­ba­ge i ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.