AT­LÉTI­COS DRØM

BT - - SPORTEN -

Ak­ku­rat som man ef­ter­hån­den har set dem gø­re det i en år­ra­ek­ke un­der Die­go Si­meo­ne mod de stør­ste eu­ro­pa­ei­ske hold.

Og det gav alt­så po­te med et tid­ligt fø­rings­mål sig­ne­ret af Saúl. Den ud­vik­ling var selv­føl­ge­lig per­fekt – ud­over det åben­ly­se i at kom­me for­an 1-0 – for At­léti­co Madrid, som kun­ne over­la­de end­nu me­re ini­ti­a­tiv til de bold­g­la­de ga­e­ster og selv sat­se i end­nu hø­je­re grad på de­res eg­ne kon­trakva­li­te­ter.

Bay­ern Mün­chen ev­ne­de ik­ke at ud­nyt­te bol­d­over­ta­get til at ska­be far­li­ge chan­cer. Det blev he­le ti­den en­ten for tå­l­mo­digt – el­ler helt sim­pelt ik­ke godt nok. Der mang­le­de tem­po, og når det kom til de fy­si­ske du­el­ler mod Si­meo­nes hid­si­ge sol­da­ter, så mang­le­de ty­sker­ne gan­ske en­kelt pon­dus og blev over­mat­chet. Der­for fort­sat­te kamp­bil­le­det med hjem­me­hol­det som det bed­ste mand­skab ind­til pau­sen, hvor At­léti­co helt fortjent var i front. Brag på over­lig­ge­ren Ef­ter pau­sen fik Bay­ern Mün­chen end­nu me­re bold­be­sid­del­se, og de blev grad­vist bed­re til at ud­nyt­te det til at etab­le­re en form for pres på At­léti­co. Og det var li­ge ved at gi­ve ge­vinst ef­ter 54 mi­nut­ters spil, hvor det var cen­ti­me­ter fra en ud­lig­ning, da David Ala­ba ka­no­ne­re­de bol­den på un­der­si­den af over­lig­ge­ren fra 30 me­ters af­stand.

Det blev en mar­ke­ring af, at Bay­ern Mün­chen hav­de få­et me­re bid i de­res spil. Små 20 mi­nut­ter se­ne­re var det så Ar­tu­ro Vi­dal, som vi­ste bid, da han tvang Jan Oblak til en flot red­ning i At­léti­cos mål.

Her lig­ne­de At­léti­co en kort over­gang et mand­skab, hvor bat­te­ri­ni­veau­et var fa­re­tru­en­de lavt. Men tro­e­de man, at va­er­ter­ne var fa­er­di­ge, hav­de man for­reg­net sig. For der gik blot et par mi­nut­ter, før genop­stand­ne Fer­nan­do Tor­res var li­ge ved at gi­ve Bay­ern døds­stø­det, da hans af­slut­ning ram­te stol­pen ef­ter flot for­ar­bej­de af Gri­ez­mann.

Det blev dog ik­ke til fle­re mål i Madrid, og der­for end­te det alt­så med en sejr til un­der­tip­pe­de At­léti­co, som sik­kert er gla­de for ud­gangs­punk­tet før den af­gø­ren­de kamp i Tys­kland. Men an­den halv­leg må trods alt gi­ve sej­r­svan­te Bay­ern Mün­chen op­ti­mis­me og tro på, at de har mid­ler­ne til at ned­bry­de den rød­hvi­de At­léti­co-mur i re­tu­ro­p­gø­ret. TORS­DAG 28. APRIL 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.